Omgevingsvergunning, week 42

Dit item is verlopen op 11-12-2017.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Broodakker en Akkerwinde te Schaijk; het bouwen van 26 woningen (aanvraag ontvangen 6 oktober 2017)
 • Nistelrooise Baan 3, 5374 RE  Schaijk; het milieuneutraal veranderen van een inrichting door het verhogen van het veiligheidsniveau van laboratoria (werkruimten) (aanvraag ontvangen 10 oktober 2017)
 • Smidse 9, 5374 AJ  Schaijk; het vervangen van een carport door een berging en het uitbreiden van de entree (aanvraag ontvangen 6 oktober 2017)
 • Kerkstraat nabij nummer 39 te Zeeland; het kappen van 23 bomen in verband met herinrichting van een parkeerterrein en een deel van de rijbaan (aanvraag ontvangen 13 oktober 2017)
 • Palmstraat ongenummerd te Schaijk; het herbouwen van een boshut (aanvraag ontvangen 13 oktober 2017)

Ontvangen sloopmelding

 • Pastoor van Winkelstraat 74, 5374 BK  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (aanvraag ontvangen 12 oktober 2017)

Ontvangen milieumelding

 • Trentsedijk 3, 5411 ND  Zeeland; het melden van een vormvrije m.e.r.-beoordeling m.b.t. het voornemen tot het wijzigen van een rundveehouderij met akkerbouw (melding ontvangen 11 oktober 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Weversweg ongenummerd te Zeeland; het aanleggen van een parkeerterrein voor 8 auto’s en het kappen van 5 eiken ten behoeve van de aanleg van dit parkeerterrein (vergunning verzonden 10 oktober 2017)
 • Bossestraat 56, 5374 HV  Schaijk; het plaatsen van lichtmasten bij de nieuwe sportvelden op sportpark D’n Heuvel (vergunning verzonden 10 oktober 2017)
 • Verbindingsweg 16, 5411 NP  Zeeland; het bouwen van een carport (vergunning verzonden 11 oktober 2017)
 • Bossestraat 69, 5374 HS  Schaijk; het kappen van 3 lindebomen (vergunning verzonden 13 oktober 2017)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Heihorst 3, 5411 LN  Zeeland; het uitbreiden van een rundveehouderij met een stal (dossiernummer HZ-2015-0072)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 22 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.