Omgevingsvergunning, week 42

Dit item is verlopen op 28-11-2015.

Ontvangen aanvragen

  • Zeelandsedreef 20, 5374 RR  Schaijk; het exploiteren van een Bed & Breakfast en het realiseren/exploiteren van 20 camperplaatsen (aanvraag ontvangen 30 september 2015)
  • Hellebaardlaan (ong.) te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 5 oktober 2015)
  • Boekelsedijk 12, 5411 NX  Zeeland; het verbouwen van een woonboerderij (aanvraag ontvangen 7 oktober 2015)

Sloopmeldingen

  • Oude Molenstraat 13, 5411 EJ  Zeeland; het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 7 oktober 2015)
  • Boekelsedijk 12, 5411 NX  Zeeland; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met verbouw van de woning (melding ontvangen 7 oktober 2015)

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

Zeelandsedreef 7, 5374 RP  Schaijk; het bouwen van een overkapping aan een recreatiewoning/chalet (vergunning verzonden 1 oktober 2015)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van verzending bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • dagtekening
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is ingediend.  Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank.

Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

  • Witte Dellen 2, 5411 LG  Zeeland; het bouwen van een loods en een vleeskuikenstal (dossiernummer HZ-2014-0182)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 19 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.