Omgevingsvergunning, week 41

Dit item is verlopen op 04-12-2017.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Molenstraat 4, 5375 KA  Reek; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van een woning met bijgebouw (aanvraag ontvangen 5 oktober 2017)
 • Brand 1, 5411 PA  Zeeland; het bouwen van een carport (aanvraag ontvangen 4 oktober 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Kerkstraat 90, 5411 BD  Zeeland; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 1 oktober 2017)
 • Udenseweg 22, 5411 SC  Zeeland; het slopen van een woning met bijgebouw (melding ontvangen 6 oktober 2017)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Pastoor van Winkelstraat 13, 5374 BG  Schaijk; het uitbreiden/intern verbouwen van een slagerij. Deze aanvraag is d.d. 5 oktober 2017 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • De Louwstraat 14, 5374 CG  Schaijk; het uitbreiden van een bijgebouw (vergunning verzonden 2 oktober 2017)
 • Dennenlaan 3, 5375 KV  Reek; het bouwen van een paardenstal (vergunning verzonden 3 oktober 2017)
 • Provinciale weg, Dorpenweg en Peelweg te Landerd; het kappen van 5 ruwe berken en 1 populier (vergunning verzonden 6 oktober 2017)

Vergunning in het kader van de Leegstandswet

 • Kerkstraat 52, 5411 BA  Zeeland; vergunning is verleend voor tijdelijke verhuur (minimaal zes maanden en maximaal 2 jaar) van de woning (vergunning verzonden 3 oktober 2017)

Huisnummerbesluit:

Vaststelling nummeraanduiding

 • Dennenlaan 3, 5375 KV  Reek (t.b.v. een paardenstal). Dit besluit is verzonden d.d. 4 oktober 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.