Omgevingsvergunning, week 41

Dit item is verlopen op 21-11-2015.

Ontvangen aanvragen

 • Vogelklos 3, 5411 DJ  Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 21 september 2015)
 • Franse Baan 2, 5374 RS  Schaijk; het bouwen van een ceremoniegebouw op een natuurbegraafplaats (aanvraag ontvangen 24 september 2015)
 • Hofse Hoeve ongenummerd te Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 24 september 2015)
 • Bosweg 1, 5411 RT  Zeeland; het kappen van 16 dennen en 2 berken (aanvraag ontvangen 28 september 2015)
 • Voederheil 10, 5411 RK  Zeeland; het bouwen van een loods (aanvraag ontvangen 28 september 2015)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en)

 • Zeelandsedreef 7, 5374 RP  Schaijk; verbouwen chalet/stacaravan. De afhandelingstermijn is verlengd tot uiterlijk 6 november 2015. Verlengingsbesluit verzonden 24 september 2015.
 • Rustvenseweg 7, 5375 KW  Reek; verbouwen van een woonhuis. De afhandelingstermijn is verlengd tot uiterlijk 8 november 2015. Verlengingsbesluit verzonden 24 september 2015.

Sloopmeldingen

 • Nistelrooise Baan 17, 5374 RE  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van 2 schuren (melding ontvangen 22 september 2015)

Milieumeldingen

 • Pastoor van Winkelstraat 77, 5374 BH  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het wijzigen van een rundveehouderij (melding ontvangen 18 september 2015)

Intrekkingen

 • Hogeweg 13a, 5411 LP  Zeeland; het intrekken van een bouwvergunning (dossiernummer 20080291) voor de uitbreiding van een bedrijfspand (intrekkingsverzoek ontvangen 21 september 2015)
 • Scheltseweg 6, 5374 EB  Schaijk; het intrekken van een omgevingsvergunning (dossiernummer HZ-2015-0036) voor het uitbreiden van een bedrijfspand (intrekkingsverzoek ontvangen 21 september 2015)

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Rosmolen 11, 5375 BT  Reek; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 24 september 2015)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van verzending bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • dagtekening
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is ingediend.  Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank.

Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.