Omgevingsvergunning, week 40

Dit item is verlopen op 26-11-2017.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Bossestraat 69, 5374 HS  Schaijk; het kappen van 3 lindebomen (aanvraag ontvangen 23 september 2017)
 • Burgemeester Hoefnagelstraat 7, 5374 GZ  Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit gedurende de verbouw van de woning (aanvraag ontvangen 26 september 2017)
 • Landweer (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag ontvangen 27 september 2017)
 • Peelweg 20/20a, 5411 LH  Zeeland; het gewijzigd oprichten van een bedrijfswoning ten opzichte van de eerder verleende vergunning HZ-2015-0053 voor het oprichten van een melkrundveebedrijf met bedrijfswoning en garage (aanvraag ontvangen 27 september 2017)
 • Provinciale weg, Dorpenweg en Peelweg; het kappen van 5 ruwe berken en 1 populier (aanvraag ontvangen 27 september 2017)
 • Langenboomseweg 12, 5411 AV  Zeeland; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 29 september 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Luttelveld 24, 5411 TL  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning en het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een berging (melding ontvangen 26 september 2017)
 • Trentsedijk 12, 5411 ND  Zeeland; het afvoeren van minder dan 35 m2 op het perceel losliggende asbesthoudende golfplaten (melding ontvangen 26 september 2017)
 • Schutsboomstraat 13, 5374 CA  Schaijk; het slopen van een winkelpand (melding ontvangen 29 september 2017)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Udensedreef 14a, 5374 RK  Schaijk; het brandveilig gebruik van een bijeenkomstgebouw op een camping (melding ontvangen 26 september 2017)
   

Ontvangen intrekkingsverzoek:

 • Trentsedijk 3, 5411ND  Zeeland; het bouwen van een loods voor opslag van akkerbouwproducten, stalling van machines voor akkerbouw en ten behoeve van de nevenactiviteit reparatie van landbouwvoer-/werktuigen. Deze aanvraag is d.d. 29 september 2017 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Middelstraat 1, 5374 AE  Schaijk; het kappen van een kastanjeboom (vergunning verzonden 29 september 2017)
 • Schaijksestraat 1, 5375 KC  Reek; het bouwen van een ontvangstruimte bij een paardenhouderij (vergunning verzonden 29 september 2017)

Ingetrokken omgevingsvergunning

 • Schaijksestraat 1, 5375 KC  Reek; de vergunning die op 24 februari 2014 is verleend voor het bouwen van een ontvangstruimte is d.d. 27 september 2017 ingetrokken. Besluit verzonden d.d. 27 september 2017.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Heijtmorgen (tussen nummer 38 en 40) te Reek; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 7 november 2017 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 26 september 2017.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Ekstershoef 2 t/m 22 (even) en 1 t/m 5 (oneven) en Akkerwinde 63 en 65 te Schaijk; ten behoeve van 16 nieuw te bouwen woningen.
  Dit besluit is verzonden d.d. 27 september 2017.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Klapperstraat 2m, 5374 NL  Schaijk; t.b.v. een mantelzorgwoning.
  Dit besluit is verzonden d.d. 27 september 2017.

Intrekking en vaststelling nummeraanduiding

Intrekking nummeraanduiding

 • Hoekstraat 1 en 1m (respectievelijk een bestaande woning en een mantelzorgwoning in een deel van de woning), 5374 GA  Schaijk.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Hoekstraat 1, 5374 GA  Schaijk; t.b.v. een bestaande woning.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 27 september 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tot intrekking van de vergunning, tot verlenging van de afhandelingstermijn en tegen de huisnummerbesluiten, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.