Omgevingsvergunning week 3

Dit item is verlopen op 03-03-2019.

Ontvangen aanvragen

 • Helstraat 13, 5375 KG  Reek; het intern wijzigen van een stal (aanvraag ontvangen 7 januari 2019)
 • Kleingaalseweg 1, 5374 CV  Schaijk; het bouwen van een volière (aanvraag ontvangen 8 januari 2019)
 • Diverse locaties binnen de gemeente Landerd; het kappen van 15 bomen (3 amerikaanse eiken, 2 esdoorns, 1 acacia, 5 eiken en 4 berken) in verband met de slechte staat waarin ze verkeren (aanvraag ontvangen 10 januari 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Boekelsedijk 5, 5411 NW  Zeeland; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 8 januari 2019)
 • Stermolen 6, 5411 AL  Zeeland; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 8 januari 2019)
 • Zeelandsedreef 22, 5374 RR  Schaijk; het slopen van een schuur (melding ontvangen 11 januari 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Kreitsberg 12, 5411 RH  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een varkenshouderij en akkerbouwbedrijf met betrekking tot het bouwen van een loods (melding ontvangen 3 januari 2019)
 • Mgr. Borretstraat 21, 5375 AA  Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf met betrekking tot de huisvesting van het bedrijf (melding ontvangen 4 januari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken (0486) 458 111.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Palenrij 2, 5411 LX  Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand met kantoor (vergunning verzonden 8 januari 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 60, 5374 BK  Schaijk; het deels verbouwen van de woning ten behoeve van exploitatie als Bed & Breakfast voor in totaal 10 bedden (vergunning verzonden 10 januari 2019)
 • Udenseweg 35, 5411 SB  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 11 januari 2019)

Verlenging termijn van afhandeling

 • Zes locaties binnen de gemeente Landerd; het – in het kader van 75 jaar bevrijding - plaatsen van kunstwerken/belevingsobjecten. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 20 februari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 8 januari 2019.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Palenrij 2, 5411 LX  Zeeland; ten behoeve van de nieuwbouw van een bedrijfspand met kantoor. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 9 januari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.