Omgevingsvergunning, week 39

Dit item is verlopen op 19-11-2017.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Franse Baan 4, 5374 RS  Schaijk; het verbouwen van het achterhuis tot groepsaccommodatie (aanvraag ontvangen 19 september 2017)

Verbindingsweg ongenummerd te Zeeland; het oprichten van permanente teeltondersteunende voorzieningen voor een termijn van ten hoogste tien jaar ten behoeve van kersenteelt (aanvraag ontvangen 21 september 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Zandstraat 40a, 5374 NC  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 21 september 2017)
 • Pastoor van Winkelstraat 13, 5374 BG  Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 21 september 2017)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Eikenboogstraat kavel 2c te Zeeland; het plaatsen van een woonunit. Deze aanvraag is d.d. 6 september 2017 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Industriepark 32, 5374 CM  Schaijk; het stucadoren van de bakstenengevel van een woning en een garage (vergunning verzonden 19 september 2017)
 • Franse Baan 2, 5374 RS  Schaijk; het uitbreiden van de koffieruimte van een ceremoniegebouw (vergunning verzonden 19 september 2017)
 • Tooverkamp 20b, 5411 RP  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 21 september 2017)
 • Brand 9, 5411 PA  Zeeland; het kappen van een haagbeuk en een amberboom (vergunning verzonden 21 september 2017)
 • Ekstershoef 2 t/m 22 (even) en 1 t/m 5 (oneven) en Akkerwinde 63 en 65 te Schaijk; het bouwen van 16 woningen (vergunning verzonden 21 september 2017)
 • Franse Baan 2a, 5374 RS  Schaijk; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 22 september 2017)
 • Julianastraat 5, 5374 BS  Schaijk; het uitbreiden van de woning met een erker (vergunning verzonden 25 september 2017)
 • Boekelsedijk 3, 5411 NW  Zeeland; het uitbreiden van de sportaccommodatie van R.K.S.V. Festilent (vergunning verzonden 25 september 2017)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Weversweg ongenummerd te Zeeland; het aanleggen van een parkeerplaats voor 8 auto’s voor bezoekers van De Maashorst en het kappen van 5 eikenbomen hiervoor. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 2 november 2017 moet er een beslissing worden genomen. Het verlengingsbesluit is verzonden d.d. 21 september 2017.
 • Industriepark 30, 5374 CM  Schaijk; het bouwen van een bedrijfshal. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 7 november 2017 moet er een beslissing worden genomen. Het verlengingsbesluit is verzonden d.d. 26 september 2017.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

Franse Baan 2a, 5374 RS  Schaijk; t.b.v. een nieuw te bouwen woning (besluit verzonden d.d. 25 september 2017)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.