Omgevingsvergunning, week 38

Dit item is verlopen op 12-11-2017.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Schutsboomstraat 37, 5374 CA  Schaijk; het verbouwen van de woning en het bouwen van een garage (aanvraag ontvangen 9 september 2017)
 • Hellebaardlaan (naast 44) te Zeeland; het bouwen van een woning met garage (aanvraag ontvangen 11 september 2017)
 • Middelstraat 1, 5374 AE  Schaijk; het kappen van een kastanjeboom (aanvraag ontvangen 11 september 2017)
 • Schoolstraat 12, 5411 EE  Zeeland; het kappen van een spar die staat in de voortuin (aanvraag ontvangen 12 september 2017)
 • Runstraat 4, 5374 AC  Schaijk; het plaatsen van reclamelichtbakken aan de gevel (aanvraag ontvangen 14 september 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Langstraat 6, 5411 LE  Zeeland; het slopen van een bedrijfsgebouw (melding ontvangen 12 september 2017)
 • Pastoor van Winkelstraat 69a, 5374 BH  Schaijk; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking afkomstig van een bijgebouw (melding ontvangen 13 september 2017)
 • Puttelaar 18a, 5411 BE  Zeeland; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking afkomstig van een bijgebouw (melding ontvangen 13 september 2017)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Nieuw Heijtmorgen 20, 5375 AK  Reek; het brandveilig gebruik van het dorpshuis Wapen van Reek (melding ontvangen 14 september 2017)

Ontvangen milieumelding

 • Scheltseweg 6, 5374 EB  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het opslaan en verwerken van zinken dakgoten) van een bedrijf (melding ontvangen 13 september 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Witte Dellen 10, 5411 LG  Zeeland; het kappen van een eik (vergunning verzonden 12 september 2017)
 • Bossestraat 45, 5374 HS  Schaijk; het verbouwen/uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 13 september 2017)
 • Palmvenseweg (ongenummerd) te Schaijk; het uitvoeren van werk of werkzaamheden (het dempen van een zogenaamde greppel) ten behoeve van natuurontwikkeling (vergunning verzonden 14 september 2017)
 • Molengraaf 49b, 5374 AG  Schaijk; het bouwen van een veranda (vergunning verzonden 15 september 2017)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • De Louwstraat 14, 5374 CE  Schaijk; het uitbreiden van een bijgebouw. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 15 november 2017 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 5 september 2017.
 • Franse Baan (naast 4) te Schaijk; het bouwen van een woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 24 oktober 2017 dient er een beslissing te worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 12 september 2017.
 • Ekstershoef en Akkerwinde ongenummerd te Schaijk; het bouwen van 16 woningen. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 29 oktober 2017 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 14 september 2017.
 • Julianastraat 5, 5374 BS  Schaijk; het uitbreiden van de woning met een erker. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 26 oktober 2017 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 14 september 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen de besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-besluit intrekken omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om overeenkomstig artikel 2.33, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht over te gaan tot het volgende:

 • Brand 9, 5411 PA  Zeeland; de revisievergunning die op grond van de Wet milieubeheer d.d. 11 april 1994 is verleend gedeeltelijk in te trekken voor wat betreft de opslag van LPG en de verkoop van LPG. (dossiernummer INT-2017-0002)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat het ontwerp-intrekkingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 25 september 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor meer informatie (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.