Omgevingsvergunning week 31

Dit item is verlopen op 11-09-2013.

Ontvangen aanvragen

 • Watermunt 30, 5374 MK  Schaijk; het uitbreiden van woning (ontvangen 15 juli 2013)
 • Bossestraat 96, 5374 HV  Schaijk; het bouwen van een nieuwe woning na sloop van de huidige woning (ontvangen 18 juli 2013)
 • Reekseweg 14, 5411 RB  Zeeland; het bewonen van een bijgebouw in het kader van mantelzorg (ontvangen 19 juli 2013)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en)

 • Kreitsberg 12, 5411 RH  Zeeland; aanvraag Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 26 augustus 2013 (besluit verzonden 15 juli 2013)
 • Zonnedauw 53, 5374 MA  Schaijk; het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 9 september 2013 (besluit verzonden 15 juli 2013)
 • Elsstraat 1, 5374 LA  Schaijk; het verbouwen van een machineloods. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 9 september 2013 (besluit verzonden 16 juli 2013)

Sloopmeldingen

 • Bossestraat 96, 5374 HV  Schaijk; het slopen van een woonhuis met bijgebouwen (ontvangen 18 juli 2013)
 • Graspeel 39, 5411 LB  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een stal (ontvangen 15 juli 2013)

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen.

Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen 

 • Brand 29, 5411 PA  Zeeland; het uitbreiden van het gildegebouw (besluit verzonden d.d. 11 juli 2013)
 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het kappen van een ailanthus (hemelboom) (besluit verzonden d.d. 15 juli 2013)
 • Vaandriglaan 6, 5411 DA  Zeeland; het bouwen van een woning (besluit verzonden d.d. 15 juli 2013)
 • Lage Baan 13a, 5374 NM  Schaijk; het bouwen van een rundveestal (besluit verzonden 15 juli 2013)
 • Hoefslag 7, 5411 LS  Zeeland; het vestigen van een bedrijf (CycleXperience) in een deel van een bestaand bedrijfspand (besluit verzonden 16 juli 2013)

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken

 • Trentsedijk 3, 5411 ND  Zeeland; het verbouwen van een woning en het plaatsen van een erfafscheiding. Besloten is om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Besluit verzonden d.d. 9 juli 2013.
 • Hofse Hoeve 18, 5374 DK  Schaijk; het bouwen van een woning. Besloten is om de aanvraag buiten behandeling te stellen. Besluit verzonden d.d. 16 juli 2013.

Huisnummerbesluiten

 • Kerkstraat 57 en 59, 5411 EA  Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen Kindcentrum; nummer 57 is t.b.v. de school en nummer 59 voor overigen (besluit verzonden 25 juni 2013)

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.