Omgevingsvergunning week 2

Dit item is verlopen op 23-02-2019.

Ontvangen aanvragen

 • Achter-Oventje 13a, 5411 NM  Zeeland; het uitbreiden van een mini-camping met 5 camperplaatsen (aanvraag ontvangen 27 december 2018)
 • Netjeshof 2, 5374 AB  Schaijk; het bouwen van een kapschuur (aanvraag ontvangen 27 december 2018)
 • Klapperstraat 2, 5374 NL  Schaijk; het renoveren van de woning (aanvraag ontvangen 28 december 2018)
 • Runstraat 2b, 2c en 2d, 5374 AC  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van appartementen (de wijziging betreft de indeling van de appartementen) (aanvraag ontvangen 31 december 2018)
 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het bouwen van een machineberging (aanvraag ontvangen 2 januari 2019)
 • Repeltand 2, 5411 AK  Zeeland; het bouwen van een bijgebouw (aanvraag ontvangen 2 januari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Kapelanieplein 21, 5374 GZ  Schaijk; het aanbrengen van reclame-uitingen aan een winkelpand (vergunning verzonden 28 december 2018)

Verlenging termijn van afhandeling

 • Palenrij 2 te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand met kantoor. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 8 februari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 28 december 2018.

Besluit tot buiten behandeling stellen van een verzoek

 • Heijtmorgen 14, 5375 AN  Reek; het aanpassen/verbouwen van het pand. De aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Dit besluit is verzonden d.d. 31 december 2018.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduidingen:

 • Voermanstraat 3a, 5375 CA  Reek; ten behoeve van een bijgebouw met industriefunctie.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 3 januari 2019.

 • Schutsboomstraat 62a, 5374 CD  Schaijk; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 3 januari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.