Omgevingsvergunning week 27

Dit item is verlopen op 14-08-2013.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Van de Venlaan 20, 5374 GJ Schaijk; het kappen van een eikenboom (ontvangen 14 juni 2013)
 • Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:
 • Brand 29, 5411 PA Zeeland, uitbreiden verenigingsgebouw (de termijn van afhandeling is verlengd tot en met 29 juli 2013)
 • Hoefslag 7, 5411 LS Zeeland, het vestigen van een bedrijf in een deel van een bestaand bedrijfspand (de termijn van afhandeling is verlengd tot en met 18 juli 2013)

Sloopmeldingen

 • Van Kilsdonkplein 1, 5411 TC Zeeland; het verwijderen van asbest van een dak (ontvangen 18 juni 2013)
 • De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; het verwijderen van een asbesthoudend dak van een rundveestal en veldschuur (ontvangen 20 juni 2013)
 • Duifhuisstraat 2, 5374 SB Schaijk; het verwijderen van een asbesthoudend deel van een dak van een manege (ontvangen 20 juni 2013)

Gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • De Steeg 2, 5375 KH Reek; het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij (ontvangen 13 juni 2013)

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Buiten behandeling gestelde aanvraag

 • Achter-Oventje naast 15b, 5411 NM Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw. De aanvraag is buiten behandeling gesteld vanwege het niet voldoen aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Besluit verzonden 17 juni 2013.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Hofse Hoeve 4, 5374 DK Schaijk; het bouwen van een tuinhuisje in afwijking van het bestemmingsplan (vergunning verzonden 18 juni 2013)
 • Kerkstraat 57-59-61, 5411 EA Zeeland; het bouwen van een kindcentrum (vergunning verzonden 21 juni 2013)
 • Voederheil 27, 5411 RJ Zeeland; het bouwen van een rundveestal (vergunning verzonden 27 juni 2013)
 • Graspeel 16, 5411 LC Zeeland; het bouwen van een rundveestal (vergunning verzonden 27 juni 2013)

Huisnummerbesluiten

 • Voor-Oventje 1a, 5411 NR Zeeland. (besluit verzonden d.d. 21 juni 2013)
 • Kerkstraat 57 en 59, 5411 EZ Zeeland. (besluit verzonden d.d. 25 juni 2013)
 • Zeelandsedreef 1 tot en met 21, 5374 RP Schaijk zijn hernummerd. (besluit verzonden 28 juni 2013)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de  desbetreffende vergunningen dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen.

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Runstraat 79, 5374 AB Schaijk; bouw van een hooiberg (dossiernummer HZ-2013-0030)
 • Schaijksestraat 2, 5375 KC Reek; het uitbreiden van een manege met paardenstal en kantine (dossiernummer HZ-2013-0022)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 4 juli 2013                      gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.
De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Voor-Oventje 1a, 5411 NR Zeeland; het bouwen van een hooiberg (Activiteit Afwijken van de bestemmig en Bouwen). De vergunning is verzonden d.d. 14 juni 2013. Dossiernummer HZ-2012-0232.

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 4 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.