Omgevingsvergunning week 26

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Hop 6 te Reek; het bouwen van een overkapping (aanvraag ontvangen 14 juni 2019)
 • Rijksweg 57 en 94 te Reek; het aanleggen van twee inritten aan de provinciale weg N324 (aanvraag ontvangen 18 juni 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Molenstraat 14, 5411 EG  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning en een berging en van de schuur (melding ontvangen 17 juni 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 1, 5374 BG Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende buitenriolering (melding ontvangen 18 juni 2019)
 • Kerkstraat 63, 5411 EC Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van een opslagloods (melding ontvangen 19 juni 2019)
 • Kerkstraat 75a m, 5411 EC  Zeeland; het verwijderen van asbest (melding ontvangen 22 juni 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Waterstraat 5, 5374 KB Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van diverse veranderingen van een loonbedrijf (melding ontvangen 11 juni 2019)
 • Sint Annastraat 6, 5374 NH Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van diverse veranderingen van een rundveehouderij (melding ontvangen 11 juni 2019)
 • Hoefslag 3, 5411 LS Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten/veranderen van een bedrijf in het bouwen van paardenwagens (melding ontvangen 13 juni 2019)
 • Korte Dijk 8, 5411 BJ Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een melkveebedrijf (melding ontvangen 13 juni 2019)
 • Hogeweg 11, 5411 LP Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (uitbreiden van het pand) van een bedrijf (melding ontvangen 21 juni 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Hogeweg 11, 5411 LP Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (vergunning verzonden 21 juni 2019)
 • Landweer 8, 5411 LV Zeeland; het oprichten van een kantoor met opslag asbest (verdacht) afval (vergunning verzonden 17 juni 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Schutsboomstraat 71b, 5374 CB Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfswoning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 31 juli 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 17 juni 2019).

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Zandstraat 28, 5374 NB Schaijk; t.b.v. de herbouw van de woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 19 juni 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.