Omgevingsvergunning week 24

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (aanvraag ontvangen 28 mei 2019)
 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; het bouwen van een nieuw verenigingsgebouw (aanvraag ontvangen 28 mei 2019)
 • Scherpenberg te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 29 mei 2019)
 • Brand 32, 5411 PB  Zeeland; het realiseren van een mantelzorgwoning in een deel van een bedrijfsgebouw (aanvraag ontvangen 29 mei 2019)
 • Everardusweg 1, 5374 CZ  Schaijk; het kappen van bomen (aanvraag ontvangen 2 juni 2019)
 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het plaatsen van een extra antenne op een bestaand opstelpunt in de kerk (aanvraag ontvangen 4 juni 2019)
 • Rijksweg 14, 5374 RB  Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 4 juni 2019)
 • Kerkakkers 1, 5411 TN  Zeeland; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 4 juni 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 98, 5374 BL  Schaijk; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 5 juni 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; het slopen van een verenigingsgebouw (melding ontvangen 28 mei 2019)
 • Hoefstal 12, 5374 AL  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de woning (melding ontvangen 4 juni 2019)

Ontvangen milieumelding

 • Schaijksestraat 1, 5375 KC  Reek; het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 3 juni 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Dennenlaan 3, 5374 KV  Reek; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een paardenstal. De termijn voor afhandeling van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 24 juli 2019 moet er nu een besluit worden genomen. Dit besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 6 juni 2019.

Besluiten tot buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning

 • Akkerwinde 32, 5374 DB  Schaijk; het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Omdat deze aanvraag niet voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag, is besloten de aanvraag niet verder af te handelen. Dit besluit is verzonden d.d. 4 juni 2019.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Burgemeester van Rijckevorselstraat 1 te Schaijk; t.b.v. een bijeenkomst- en logiesfunctie
 • Burgemeester van Rijckevorselstraat 3, met toevoeging k1 tot en met k10, te Schaijk; t.b.v. 10 wooneenheden met woon-/zorgfunctie

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 5 juni 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot buiten behandeling stelling en tot vaststelling van de nummeraanduiding kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Achter-Oventje 15c, 5411 NM  Zeeland; het vestigen van een herberg in een woning (Activiteit Handelen in strijd met de regels van de Ruimtelijke Ordening). Dossiernummer HZ-2018-0020.

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

De stukken zijn ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.