Omgevingsvergunning week 23

Dit item is verlopen op 19-07-2019.

Ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning

 • Brand 77, 5411 RW  Zeeland; het verlengen van de tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het huisvesten van maximaal 36 arbeidsmigranten (aanvraag ontvangen 27 mei 2019)

Ontvangen sloopmelding

 • Europaplein 18, 5374 BM  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit/van de woning en het bijgebouw (melding ontvangen 27 mei 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; verzoek tot intrekking van de vergunning die op 31 januari 2019 is verleend voor het huisvesten van vier tijdelijke werknemers in een voormalige kantoorruimte van een tuinbouwbedrijf (intrekkingsverzoek ontvangen 7 mei 2019). Dit verzoek tot intrekking van de vergunning is gekoppeld aan het verzoek om omgevingsvergunning (ontvangen 24 december 2018) voor het huisvesten van 32 tijdelijke arbeidsmigranten op de locatie Voor-Oventje 33 te Zeeland.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Burgemeester van Rijckevorsselstraat 1 en 3k1 tot en met 3k10 te Schaijk; het bouwen van een woongebouw met 10 wooneenheden (vergunning verzonden 29 mei 2019).

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Hoefslag 5, 5411 LS  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfswoning. De termijn voor afhandeling van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 11 juli 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 28 mei 2019.
 • Zandstraat 28, 5374 NB  Schaijk; het herbouwen van een woning. De termijn voor afhandeling van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 14 juli 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 28 mei 2019.
 • Helstraat 19, 5375 KG  Reek; het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De termijn voor afhandeling van deze aanvraag is verlengd. Uiterlijk op 16 juli 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 29 mei 2019.

Huisnummerbesluit

Intrekking nummeraanduidingen

 • Vlasroot 58 en 58a, 5411 AD  Zeeland; bestaande woning met fysiopraktijk.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Vlasroot 58, 5411 AD  Zeeland; t.b.v. een bestaande woning.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 28 mei 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.