Omgevingsvergunning week 22

Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Brouwerspad (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een seniorenwoning (aanvraag ontvangen 15 mei 2019)
 • Puttelaar 12, 5411 BE  Zeeland; het uitbreiden van een overkapping (aanvraag ontvangen 21 mei 2019)

Ontvangen melding gebruik mobiele puinbreker

Ontvangen van: Gebr. Van den Brand en Van Oort B.V., Koperslagerstraat 17, 5405 BS te Uden. Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 1.000 ton mengpuin.

 • Bronsterkte mobiele breker: 110 dB(A)
 • Werklocatie: Graspeel 11 te Zeeland
 • Kadastrale gegevens: Gemeente Zeeland, sectie K, nummers 1519 en 1520
 • Postcodegebied: 5411 LB Zeeland
 • Datum ingekomen: 22 mei 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 14 juni 2019 tot 14 september 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Molenstraat 14, 5411 EG  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en uit/van bijgebouwen (melding ontvangen 17 mei 2019)
 • Willibrordusweg 9, 5374 NE  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van 2 schuren (melding ontvangen 21 mei 2019)
 • Nabbegat 12, 5411 RM  Zeeland; het slopen van een varkensstal met asbesthoudende dakbedekking en het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van 2 andere stallen (melding ontvangen 23 mei 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Rijksweg (nabij huisnummer 94) te Reek; het kappen van een zomereik (vergunning verzonden 20 mei 2019)
 • Schansweg 1, 5374 NR  Schaijk; het verbouwen van een rundveestal tot opslagloods (vergunning verzonden 22 mei 2019)

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • De Spiering 16a, 5374 GL  Schaijk; ten behoeve van een nieuwe woning. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 21 mei 2019.
 • Landweer 22, 5411 LV  Zeeland; ten behoeve van een nieuwe bedrijfshal. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 21 mei 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot vaststelling van de nummeraanduidingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Munstraat 14a, 5374 PG  Schaijk; het brandveilig gebruik van de uitbreiding van het kinderdagverblijf  (dossiernummer HZ-2019-0063).

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 3 juni 2019  gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Zeelandsedreef 26, 5374 RR  Schaijk; het gebruiken van een bedrijfswoning als plattelandswoning (dossiernummer HZ-2018-0182).

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 3 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.