Omgevingsvergunning week 21

Dit item is verlopen op 05-07-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Vederdistel 6, 5411 GL  Zeeland; het verbouwen van een erker (aanvraag ontvangen 10 mei 2019)
 • De Steeg 4, 5375 KH  Reek; het onder andere wijzigen van de bestaande indeling van de varkensstallen ten behoeve van de huisvesting van vleeskalveren en het melden van een Omb (Omgevingvergunning beperkte milieutoets) (aanvraag ontvangen 14 mei 2019)

Ontvangen melding lozingsbesluit

 • Graspeel 18a, 5411 LC  Zeeland; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (melding ontvangen 10 mei 2019)

Ontvangen sloopmelding

 • Melkpad 98, 5411 GB  Zeeland; het afvoeren van minder dan 35 m2 asbesthoudende voormalige dakbedekking (melding ontvangen 10 mei 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Duifhuisstraat 3, 5374 SB  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (o.a. het wijzigen van diercategorieën en gebruik van stal 2 en 3 voor statische opslag) van een rundveehouderij (melding ontvangen 9 mei 2019)
 • Willibrordusweg 9, 5374 NE  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (stalsysteem) van een varkenshouderij (melding ontvangen 10 mei 2019)
 • De Steeg 4, 5411 KH  Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een veehouderij (melding ontvangen 14 mei 2019)
 • Heihorst 3, 5411 LN  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van diverse veranderingen (verwijderen sleufsilo, vaste mestopslag  en melk-koeltank) van een rundveehouderij (melding ontvangen 14 mei 2019)
 • Rusven 7, 5411 RZ  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van diverse veranderingen (uitbreiding voeropslagen en uitbreiding opslagvoorziening vaste mest) van een rundveehouderij (melding ontvangen 15 mei 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Landweer 22 te Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal (vergunning verzonden 14 mei 2019)
 • De Spiering 16a, 5374 GL  Schaijk; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 16 mei 2019)
 • Vlasroot 36 te Zeeland, Noordhoekstraat 5 te Schaijk, Rijksweg 46 te Schaijk en Driehuizerweg 15 te Reek; verlenging van een eerder verleende vergunning met een tijdelijk karakter voor het exploiteren van camperplaatsen. De geldigheidsduur van de vergunning is verlengd tot en met 20 februari 2024 (vergunning verzonden 16 mei 2019)
 • Wasmeesterstraat 2 t/m 16 (even), 5411 DG  Zeeland; het bouwen van 8 halfvrijstaande woningen (vergunning verzonden 20 mei 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.