Omgevingsvergunning week 20

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Peelweg 20a, 5411 LH  Zeeland; het wijzigen van een melkrundveehouderij (aanvraag ontvangen 3 mei 2019)
 • Runstraat 12, 5374 AC  Schaijk; het intern verbouwen (plaatsen van een wand met een deur) ten behoeve van de realisatie van een slaapkamer (aanvraag ontvangen 6 mei 2019)
 • Schaijkseweg 17, 5411 RL  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een op 29 mei 2018 verleende (tijdelijke) vergunning (dossiernummer HZ-2018-0018) voor de bouw van een rijhal en het bouwen van een paardenstal en opslagruimte (aanvraag ontvangen 7 mei 2019)
 • Langenboomseweg (naast 46) te Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 7 mei 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Burgemeester Schoutenstraat 30, 5374 HC  Schaijk; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking van de garage (melding ontvangen 4 mei 2019)
 • Zandstraat 28, 5374 NB  Schaijk; het deels slopen van bijgebouwen en het verwijderen van asbesthoudende materialen (melding ontvangen 9 mei 2019)

Ontvangen milieumelding

 • Boekelsedijk 29, 5411 NX  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (er worden geen melkkoeien meer gehouden) van een veehouderij (melding ontvangen 6 mei 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het tijdelijk huisvesten van zes arbeidsmigranten in het gebouw "hooiberg". Deze aanvraag is d.d. 8 mei 2019 door aanvrager ingetrokken.
 • Koekampweg 4, 5374 PD  Schaijk; het plaatsen van een zonnepanelensysteem op het perceel. Deze aanvraag is d.d. 8 mei 2019 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Runstraat 1, 5374 AA  Schaijk; het realiseren van een Bed & Breakfast (vergunning verzonden 8 mei 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Hogeweg 11, 5411 LP  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand. De afhandelingstermijn van dit verzoek om omgevingsvergunning is verlengd; uiterlijk op 22 juni 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 7 mei 2019.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduidingen

 • Ekstershoef 30, 32 en 34, 5374 DL  Schaijk; ten behoeve van 3 nieuw te bouwen patiowoningen. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 8 mei 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning, verlenging van de afhandelingstermijn en vaststelling van de nummeraanduidingen, kunnen belanghebbenden binnen zes weken

na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.