Omgevingsvergunning week 1

Dit item is verlopen op 15-02-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Trentsedijk 11, 5411 ND  Zeeland; het wijzigen van de gevel en het intern verbouwen van de woonboerderij (aanvraag ontvangen 20 december 2018)
 • Lage Baan 21, 5374 NM  Schaijk; het bouwen van 2 erkers aan de woning (aanvraag ontvangen 20 december 2018)
 • Voermanstraat 3, 5375 CA  Reek; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 22 december 2018)
 • Udenseweg 35, 5411 SB  Zeeland; het verbouwen/renoveren van de woning (aanvraag ontvangen 23 december 2018)
 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in de hooiberg (aanvraag ontvangen 24 december 2018)
 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in bestaande bedrijfsgebouwen (aanvraag ontvangen 24 december 2018)

Ontvangen melding gebruik mobiele puinbreker

Van Gebr. Van de Brand en Van Oort B.V., Koperslagerstraat 17, 5405 BS te Uden is een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ontvangen.

 • Inhoud kennisgeving: mobiel breken van in totaal 2.500 ton steenachtige materialen                  
 • Bronsterkte mobiele breker: 110,0 dB(A)
 • Verwachte startdatum: 24 december 2018
 • Werklocatie: Schaijkseweg 17 te Zeeland
 • Kadastrale gegevens: Gemeente Zeeland, sectie L, nummer 452
 • Postcodegebied:  5411 RL
 • Datum ingekomen: 26 november 2018

De kennisgeving is geldig vanaf 24 december 2018 tot en met 24 maart 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Trentsedijk 11, 5411  ND  Zeeland; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met verbouw van de woonboerderij (melding ontvangen 20 december 2018)
 • Nieuwveldsestraat 4, 5411 NZ  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een manege/rijhal (melding ontvangen 21 december 2018)
 • Schutsboomstraat 62, 5374  CD  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van diverse gebouwen (melding ontvangen 21 december 2018)
 • Hoogheistraat 6, 5374 NV  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van enkele stallen (melding ontvangen 21 december 2018)
 • Hoefkens 2a, 5411 RD  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van enkele schuren (melding ontvangen 26 december 2018)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het brandveilig gebruik van de hooiberg voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten (melding ontvangen 24 december 2018)

Ontvangen milieumelding

 • Kapelanieplein 2, 5374 BX  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een supermarkt (melding ontvangen 21 december 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Voermanstraat 3, 5375 CA  Reek; het bouwen van een woning en een bijgebouw (vergunning verzonden 20 december 2018)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.