Omgevingsvergunning week 19

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Kreitsberg 15, 5411 RH  Zeeland; het gebruiken van een “bedrijfswoning” als  “plattelandswoning” (aanvraag ontvangen 29 april 2019)
 • Burgemeester van Rijckevorsselstraat te Schaijk; het bouwen van een woongebouw met 10 wooneenheden (aanvraag ontvangen 29 april 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 31 januari 2019) verleende vergunning voor de bouw van een bijgebouw (machine-berging) (aanvraag ontvangen 29 april 2019)
 • Brand 10, 5411 PB  Zeeland; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 29 april 2019)
 • Rijksweg (nabij huisnummer 94) te Reek; het kappen van een zomereik in verband met de aanleg van een inrit (reconstructiewerkzaamheden N324) (aanvraag ontvangen 1 mei 2019)
 • Burgerveld 12, 5411 TG  Zeeland; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 2 mei 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Molenstraat 14, 5411 EG  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning en de berging en het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van het bijgebouw (melding ontvangen 2 mei 2019)
 • Burgerveld 5, 5411 TD  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 3 mei 2019)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Burgemeester van Rijckevorsselstraat te Schaijk; het brandveilig gebruik van een woongebouw met 10 wooneenheden (aanvraag ontvangen 29 april 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

Brouwerspad 9, 5411 BG  Zeeland; het vervangen van de kap van de woning en het maken van 2 dakkapellen aan de voorzijde (vergunning verzonden 30 april 2019)

 • Kleine Graspeel 4, 5411 RA  Zeeland; het gebruiken van een vleeskalverenstal ten behoeve van caravanstalling (vergunning verzonden 1 mei 2019)
 • Ekstershoef 30, 32 en 34, 5374 DL  Schaijk; het bouwen van 3 patio-woningen (vergunning verzonden 2 mei 2019)
 • Burgemeester Schoutenstraat 32, 5374 HC  Schaijk; het uitbreiden van de woning aan de voorzijde met een erker (vergunning verzonden 2 mei 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.