Omgevingsvergunning week 18

Dit item is verlopen op 14-06-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

  • Haagstraat 3, 5374 CT  Schaijk; het veranderen van een vleeskuikenhouderij (het vervangen van 2 stallen door 1 nieuwe stal) (aanvraag ontvangen d.d. 18 april 2019)
  • Koekampweg 4, 5374 PD  Schaijk; het plaatsen van een zonnepanelensysteem op een open veld (aanvraag ontvangen d.d. 25 april 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

  • Burgerveld 12, 5411 TG  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot uit de woning (melding ontvangen 25 april 2019)
  • Kennedyplein 9, 5375 TG  Reek; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 26 april 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

  • Lorskensstraat 1c, 5374 BC  Schaijk; het wijzigen van de bestemming t.b.v. de realisatie van een appartement op de 2e verdieping. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 15 juni 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 23 april 2019.
  • Akkerwinde 32, 5374 DB  Schaijk; het maken van een dakkapel op de voorzijde van de woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 9 juni 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 26 april 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.