Omgevingsvergunning, 2019 week 9

Dit item is verlopen op 13-04-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Kerkstraat 33b, 5411 EA  Zeeland; het uitbreiden van een supermarkt door samenvoeging met de naastgelegen winkelruimte en het maken van een nieuwe entree (aanvraag ontvangen 21 februari 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Rootstraat 3, 5411 AX  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning en van het perceel (melding ontvangen 21 februari 2019)
 • De Kuipersweg 6, 5411 RC  Zeeland; het slopen van een varkensstal (melding ontvangen 21 februari 2019)
 • Burg. Hoefnagelstraat 5, 5374 GZ  Schaijk; het verwijderen van maximaal 35 m2 asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 24 februari 2019)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Kapelanieplein 23, 5374 BX  Schaijk; het melden in het kader van het brandveilig gebruik van een supermarkt (melding ontvangen 19 februari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Scheltseweg 4, 5374 EB  Schaijk; het bouwen van een bedrijfshal (vergunning verzonden 19 februari 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; het kappen van 2 perenbomen (vergunning verzonden 19 februari 2019)
 • Achter-Oventje 13a, 5411 NM  Zeeland; het tijdelijk (voor een periode van 5 jaar) uitbreiden van de mini-camping met 5 camperplaatsen (vergunning verzonden 20 februari 2019)
 • Lorskensstraat 12, 5374 BD  Schaijk; het maken van twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning (vergunning verzonden 21 februari 2019)
 • Soeterstraat (bij huisnummers 2-20/1-31) te Reek; het kappen van 13 elzen (vergunning verzonden 21 februari 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Lage Baan 21, 5374 NM  Schaijk; het bouwen van twee erkers aan de woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 2 april 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 18 februari 2019.
 • Kleine Graspeel 4, 5411 RA  Zeeland; het gebruiken van een vleeskalverenstal als caravanstalling. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 6 april 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 21 februari 2019.
 • Netjeshof 1 t/m 59 (oneven) en 6 t/m 60 (even) te Schaijk; het bouwen van een liftschacht in de hal van een woongebouw ten behoeve van de realisatie van een brancardlift. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 9 april 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 21 februari 2019.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

Scherpenberg 1, 1k1 t/m 1k17 en 3, 5411 SX  Zeeland (ten behoeve van een bijeenkomstfunctie, woon-/zorgfunctie, logiesfunctie en woonfunctie).

Vaststelling nummeraanduiding

 • Scherpenberg 1 en 3, 5411 SX  Zeeland; ten behoeve van:
 • Huisnummer 1: gezondheidszorg/wonen/logiesfunctie;
 • Huisnummer 3: woonfunctie (bedrijfswoning).

Het besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 21 februari 2019.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Scheltseweg 4, 5374 EB  Schaijk; ten behoeve van een bedrijfshal.

Het besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 21 februari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten (verleende vergunningen en huisnummerbesluiten) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.