Omgevingsvergunning, 2019 week 8

Dit item is verlopen op 06-04-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Lorskensstraat 1c, 5374 BC  Schaijk; het planologisch realiseren van een woonbestemming op de tweede verdieping van het pand (aanvraag ontvangen 14 februari 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Mgr. Borretstraat 21, 5375 AA  Reek; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 13 februari 2019)
 • Zandstraat 28, 5374 NB  Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 14 februari 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Landweer ongenummerd te Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een bedrijf (melding ontvangen 12 februari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Udenseweg 35, 5411 SB  Zeeland; het verbouwen/renoveren van de woning (vergunning verzonden 11 februari 2019)
 • Hoefslag 9a, 5411 LS  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (vergunning verzonden 12 februari 2019)
 • Lanspad 3, 5411 DL  Zeeland; het bouwen van een garage (vergunning verzonden 12 februari 2019)
 • Voor-Oventje 2, 5411 NT  Zeeland; het bouwen van een bijgebouw (vergunning verzonden 14 februari 2019)
 • Voermanstraat 3, 5375 CA  Reek; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 15 februari 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen.

Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Van rechtswege verleende vergunning

 • Willibrordusweg 24, 5374 NG  Schaijk; het wijzigen van de gevel van de woning en het uitbreiden van de woning (besluit verzonden d.d. 13 februari 2019)

Inwerkingtreding besluit

De werking van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift ongebruikt is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op dit bezwaar is beslist (artikel 6.1, lid 4 Wabo). Vergunninghouder kan, indien een bezwaarschrift is ingediend, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de opschorting op te heffen.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Weigering omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te weigeren voor:

 • Haagstraat 19, 5374 CT  Schaijk; het wijzigen (veebezetting) van een geiten- en rundveehouderij (Activiteiten Milieu (OBM) en Gebiedsbescherming). Dossiernummer HZ-2015-0081.

Zij maken daarom bekend dat het besluit met ingang van 25 februari 2019

gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.