Omgevingsvergunning, 2019 week 7

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Tooverkamp (naast huisnummer 18) te Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 5 februari 2019)
 • Tooverkamp (naast huisnummer 18) te Zeeland; het bouwen van een woning en een bijgebouw (aanvraag ontvangen 5 februari 2019)
 • Hogeweg 8, 5411 LP  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 7 februari 2019)
 • Landweer (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal (aanvraag ontvangen 8 februari 2019)

Ontvangen melding gebruik mobiele puinbreker

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Pastoor van Winkelstraat 65 te Schaijk, ontvangen van Lagemaat Sloopwerken B.V. aan de Zwarteweg 1 te Heerde.

 • Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 8.000 ton beton- en metselwerkpuin
 • Bronsterkte mobiele breker: 116,0 dB(A)
 • Verwachte startdatum:  26 februari 2019
 • Werklocatie: Pastoor van Winkelstraat 65 te Schaijk
 • Kadastrale gegevens: Schaijk, sectie B, nummer 2969 en 2970
 • Postcodegebied: 5374 BH
 • Datum ingekomen: 1 februari 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 22 februari 2019 tot en met 21 mei 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 10 werkdagen.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

Ontvangen milieumelding

 • Molenstraat 5, 5375 KA  Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een bedrijf ten behoeve van autowerkzaamheden (melding ontvangen 4 februari 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Runstraat 2b, 2c en 2d, 5374 AC  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van appartementen (de wijziging betreft de indeling van de appartementen). Deze aanvraag is d.d. 1 februari 2019 door aanvrager ingetrokken.
 • Tooverkamp (naast huisnummer 18) te Zeeland; het bouwen een woning en een bijgebouw en het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit. Deze aanvraag is d.d. 5 februari 2019 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Kapelanieplein 2, 5374 CA  Schaijk; het vervangen van een gevelreclame van een supermarkt (vergunning verzonden 5 februari 2019)

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Voor-Oventje 33b, 5411 NR  Zeeland; ten behoeve van een bedrijfsruimte met logiesfunctie in verband met huisvesting arbeidsmigranten.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 5 februari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.