Omgevingsvergunning, 2019 week 5

Dit item is verlopen op 16-03-2019.

Ontvangen aanvragen

 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; het kappen van 2 perenbomen (aanvraag ontvangen 21 januari 2019)
 • Lanspad 3, 5411 DL  Zeeland; het bouwen van een garage (aanvraag ontvangen 21 januari 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 52, 5374 BK  Schaijk; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 22 januari 2019)
 • Zandstraat 37a, 5374 NA  Schaijk; het herbouwen van een bedrijfsgebouw (aanvraag ontvangen 22 januari 2019)
 • Runstraat 3, 5374 AA  Schaijk; het bouwen van een vluchttrap (aanvraag ontvangen 23 januari 2019)
 • Tooverkamp (naast huisnummer 18) te Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw en het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 23 januari 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Pastoor van Winkelstraat 65, 5374 BH  Schaijk; het verwijderen van bij de sloopwerkzaamheden nog nader aangetroffen asbest (melding ontvangen 21 januari 2019)
 • Kerkstraat 108, 5411 CM  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur en losliggende asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 23 januari 2019)
 • Scheltseweg 4, 5374 EB  Schaijk; het slopen van een bedrijfshal (melding ontvangen 23 januari 2019)
 • Burgerveld 51, 5411 TE  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 24 januari 2019)

Ontvangen melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichting

 • Kerkstraat 85a, 5411 EC  Zeeland; het melden van het realiseren en exploiteren van een gesloten bodemenergiesysteem (melding ontvangen 22 januari 2019)

Ontvangen milieumelding

 • Postiljonstraat 6a, 5374 RG  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een theetuin (melding ontvangen 25 januari 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het bijplaatsen van extra antenne en kastjes op bestaand opstelpunt in de kerk. Deze aanvraag is op 23 januari 2019 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Kreitsberg 12, 5411 RH  Zeeland; het bouwen van een loods (vergunning verzonden 22 januari 2019)
 • Puttelaar 26, 5411 AB  Zeeland; het bouwen van een carport (vergunning verzonden 22 januari 2019)
 • Monseigneur Borretstraat 21, 5375 AA  Reek; het bouwen van een bedrijfspand (vergunning verzonden 22 januari 2019)
 • Kerkstraat (tussen nr. 19-29b en 26-32) te Zeeland; het kappen van 3 lindebomen, 1 haagbeuk en 5 sierperen (vergunning verzonden 23 januari 2019)

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 22 januari 2019.

Intrekking nummeraanduiding

 • Monseigneur Borretstraat 21 (bedrijfsgebouw) en Monseigneur Borretstraat 23 (woning), 5375 AA  Reek. Dit besluit tot intrekking van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 25 januari 2019.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Monseigneur Borretstraat 21 (ten behoeve van een bedrijfsgebouw met industriefunctie) en Monseigneur Borretstraat 23 (ten behoeve van de woning), 5375 AA  Reek. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 25 januari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Bossestraat 56, 5374 HV  Schaijk; het gebruiken van een clubgebouw voor de buitenschoolse opvang van 100 kinderen het het als zodanig brandveilig gebruiken van het clubgebouw (dossiernummer HZ-2018-0006)

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 4 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Zienswijze

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Langenboomseweg 55, 5411 AT  Zeeland; het bouwen van een woning (dossiernummer HZ-2018-0175);
 • Runstraat 81, 5374 AB  Schaijk; het bouwen van een hooiberg (dossiernummer HZ-2014-0172).

Zij maken daarom bekend dat de vergunningen met ingang van 4 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0486) 458 111