Omgevingsvergunning, 2019 week 36

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Puttelaar 3, 5411 BE  Zeeland; het verbouwen van een woonhuis (aanvraag ontvangen 23 augustus 2019)
 • Kerkpad 19, 5375 BP  Reek; het bouwen van een overkapping (aanvraag ontvangen 29 augustus 2019)
 • Duifhuisstraat 5, 5374 SB  Schaijk; het melden van een vormvrije Milieu effectrapportage- beoordeling met betrekking tot het voornemen tot het wijzigen (het mengen van geitenmest en het tijdelijk opslaan hiervan) van een melkrundvee- en geitenhouderij (aanvraag ontvangen 29 augustus 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Puttelaar 3, 5411 BE  Zeeland; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in/aan de woning en het bijgebouw in verband met verbouw (melding ontvangen 23 augustus 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 98, 5374 BL  Schaijk; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met woningsplitsing/-renovatie (melding ontvangen 28 augustus 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Nieuw Heijtmorgen (bij huisnummer 20) te Reek; het kappen van 7 Amberbomen en 2 lei-Lindebomen in verband met herinrichting van het openbaar terrein (vergunning verzonden 26 augustus 2019)
 • Driehuizerweg 1, 5375 KN  Reek; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden 27 augustus 2019)
 • Tooverkamp 18a, 5411 RP  Zeeland; het bouwen van een woning en een bijgebouw (vergunning verzonden 28 augustus 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning

 • Landweer (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 11 oktober 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 30 augustus 2019.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Tooverkamp 18a, 5411 RP  Zeeland; ten behoeve van een nieuwe woning. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 30 augustus 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten (verleende vergunningen, verlenging van de afhandelingstermijn en vaststelling nummeraanduiding) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het huisvesten van 32 arbeidsmigranten voor maximaal zes maanden per jaar (dossiernummer HZ-2018-0268)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 9 september 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Meer informatie?

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.