Omgevingsvergunning, 2019 week 35

Ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning

 • Nieuw Heijtmorgen (nabij huisnummer 20) te Reek; het kappen van 7 amberbomen en 2 leibomen (lindebomen) in verband met herinrichting van het openbaar gebied nabij dorpshuis het Wapen van Reek (aanvraag ontvangen 20 augustus 2019)

Ontvangen sloopmelding

 • Melkpad 78, 5411 GB  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 20 augustus 2019)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Nieuw Heijtmorgen 1, 5375 AL  Reek; het brandveilig gebruik van een horecagelegenheid (melding ontvangen 23 augustus 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Nieuw Heijtmorgen 20, 5375 AK  Reek; het vervangen van een handelsreclame van een geldautomaat. De aanvraag is op 20 augustus 2019 ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Hop 6, 5375 BV  Reek; het bouwen van een overkapping. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 5 oktober 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 23 augustus 2019.
 • Runstraat 12, 5374 AC  Schaijk; het bouwen van een wand met een deur ten behoeve van de realisatie van een slaapkamer. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 5 oktober 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 23 augustus 2019.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Munstraat 14b, 5374 PG  Schaijk; t.b.v. (uitbreiding van) een kinderdagverblijf. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 21 augustus 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.