Omgevingsvergunning, 2019 week 34

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Nieuw Heijtmorgen 20, 5375 AK  Reek; het vervangen van de handelsreclame van de geldautomaat (aanvraag ontvangen 8 augustus 2019)
 • Munstraat 14, 5374 PG  Schaijk; het splitsen van de woonboerderij (aanvraag ontvangen 12 augustus 2019)
 • Schaijksestraat 10, 5375 KC  Reek; het kappen van enkele eiken (aanvraag onvangen 13 augustus 2019)
 • Nieuw Heijtmorgen (achter de nrs. 22 t/m 30 even) te Reek; het kappen van 6 bomen (Carpinus) in verband met reconstructie van de parkeerplaatsen (aanvraag ontvangen 13 augustus 2019)
 • Boekelsedijk 23, 5411 NX  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 15 augustus 2019)

Ontvangen sloopmelding

 • Haagstraat 3, 5374 CT  Schaijk; het slopen van 4 pluimveestallen met asbesthoudende materialen (melding ontvangen 13 augustus 2019)

Ontvangen meldingen lozingsbesluit

 • Schutsboomstraat 69a, 5374 CB  Schaijk; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen voor het koelen en verwarmen van een bedrijfsgebouw (melding ontvangen 12 augustus 2019)
 • Scherpenberg 8, 5411 SX  Zeeland; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen voor het koelen en verwarmen van een woonhuis (melding ontvangen 14 augustus 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Dennenlaan 3, 5375 KV  Reek; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (op 3 oktober 2017) verleende vergunning voor het bouwen van een paardenstal (de aanvraag is op 13 augustus 2019 door aanvrager ingetrokken)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Nieuw Heijtmorgen (achter de nrs. 22 t/m 30 even) te Reek; het kappen van 6 bomen (Carpinus) in verband met reconstructie van de parkeerplaatsen (vergunning verzonden 16 augustus 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.