Omgevingsvergunning, 2019 week 33

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

  • Tooverkamp (naast huisnummer 18) te Zeeland; het bouwen van een woning en een bijgebouw en het plaatsen van zonnepanelen op het bijgebouw. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 18 september 2019 moet er een beslissing worden genomen. Dit besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 5 augustus 2019.
  • Provinciale weg N324 ter hoogte van Rijksweg 57 en 94 te Reek; het aanleggen van twee inritten. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 24 september 2019 moet er een beslissing worden genomen. Dit besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 6 augustus 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
  • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.