Omgevingsvergunning, 2019 week 32

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Hop 6, 5375 BV  Reek; het bouwen van een overkapping (aanvraag ontvangen 30 juli 2019)
 • Zandstraat 25, 5374 NA Schaijk; het intern verbouwen van de woning en het wijzigen van een gevelopening in de achtergevel (aanvraag ontvangen 31 juli 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Van Kilsdonkplein 15, 5411 TC  Zeeland; het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (vergunning verzonden 29 juli 2019)
 • Scherpenberg 6, 5411 SX  Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 31 juli 2019)
 • De Steeg 4, 5375 KH  Reek; het wijzigen van de bestaande indeling van de varkensstallen ten behoeve van de huisvesting van vleeskalveren en het melden van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (vergunning verzonden 31 juli 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 3, 5374 BG  Schaijk; het plaatsen van een extra antenne en 4 versterkerkastjes op een bestaand opstelpunt in de kerk (vergunning verzonden 1 augustus 2019)

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; t.b.v. een nieuw verenigingsgebouw. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 30 juli 2019.
 • Scherpenberg 6, 5411 SX  Zeeland; t.b.v. een nieuwe woning. Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 31 juli 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot de vaststelling van de nummeraanduidingen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar.

Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.