Omgevingsvergunning, 2019 week 31

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Leisteen 8, 5411 BP  Zeeland; het plaatsen van een dakkapel en het vervangen van kozijnen (aanvraag ontvangen 19 juli 2019)
 • Landweer 14, 5411 LV  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 22 juli 2019)
 • Brouwerspad 14, 5411 BG  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 22 juli 2019)
 • Heijtmorgen 3, 5375 AL  Reek; het plaatsen van zes dakramen (aanvraag ontvangen 23 juli 2019)

Ontvangen sloopmelding

 • Brand 6, 5411 PB  Zeeland; het verwijderen van maximaal 35 m2 asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (ontvangen 26 juli 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374 BH  Schaijk; het melden van een vormvrije milieu-effectrapportage met betrekking tot het voornemen tot het uitbreiden van een vleeskalverenbedrijf (melding ontvangen 19 juli 2019)
 • Landweer 22, 5411 LV  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een bedrijf voor het verwerken van oude matrassen tot grondstoffen voor nieuwe producten (melding ontvangen 22 juli 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Lochtenburgstraat 4, 5374 NZ  Schaijk; het wijzigen van de bestaande indeling van de stallen 5 en 6 voor het gebruik van inpandige opslag als nevenactiviteit van een agrarisch bedrijf en het melden van een Omgevingsbeperkte milieutoets (deze aanvraag is ingetrokken d.d. 25 juli 2019).
 • De Steeg 4, 5375 KH  Reek; het intrekken van de op 25-11-2014 onder nummer HZ-2013-0122 verleende vergunning voor het oprichten van twee varkensstallen, voerkeuken, kantoor, hygiënesluis en silo's (verzoek tot intrekking van de vergunning ontvangen d.d. 25 juli 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; het bouwen van een verenigingsgebouw (vergunning verzonden 26 juli 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 98, 5374 BL  Schaijk; het splitsen van de woning (vergunning verzonden 26 juli 2019)
 • Langenboomseweg 44, 5411 AW  Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw (vergunning verzonden 26 juli 2019)

Huisnummerbesluiten:

Vaststelling nummeraanduiding:

 • Langenboomseweg 44, 5411 AW  Zeeland; ten behoeve van een nieuwe woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 26 juli 2019.

Intrekking nummeraanduiding:

 • Pastoor van Winkelstraat 98, 5374 BL  Schaijk; bestaande woning.

Dit besluit tot intrekking is verzonden d.d. 26 juli 2019.

Vaststelling nummeraanduiding:

 • Pastoor van Winkelstraat 98 (voorhuis) en 98a (achterhuis), 5374 BL  Schaijk; ten behoeve van een woningsplitsing.

Dit besluit tot vaststelling is verzonden d.d. 26 juli 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Korte Dijk 12, 5411 BJ  Zeeland; het bouwen van een luchtwasser en het wijzigen van het dierenaantal (dossiernummer HZ-2018-0253)

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 5 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.  Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Schutsboomstraat (naast 61) te Schaijk; het verbouwen van een bijgebouw tot een levensloopbestendige woning. Het gaat hier om de omgevingsvergunning 1e fase voor de Activiteit Handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening. Dossiernummer HZ-2018-0117).

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 5 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.