Omgevingsvergunning, 2019 week 30

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Rosmolen (tussen 14 en 18) te Reek; het bouwen van 3 patiowoningen (aanvraag ontvangen 12 juli 2019)
 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; het kappen van 5 eiken in verband met herinrichting van het sportterrein (aanvraag ontvangen 15 juli 2019)
 • Puttelaar 27, 5411 AA  Zeeland; het vervangen van de kap van de woning (aanvraag ontvangen 16 juli 2019)
 • Hogeweg 11, 5411 LP  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 17 juli 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Linnenstraat 5, 5411 AH  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een afdak/berging (melding ontvangen 16 juli 2019)
 • Linnenstraat 7, 5411 AH  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een afdak (melding ontvangen 16 juli 2019)
 • Linnenstraat 9, 5411 AH  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een afdak (melding ontvangen 16 juli 2019)
 • Kreitsberg 17, 5411 RH  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 18 juli 2019)

Ontvangen milieumelding

 • De Steeg 2, 5375 KH  Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (wijziging dieraantallen en wijziging inrichting stallen) (melding ontvangen 16 juli 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Brand 32, 5411 PB  Zeeland; het bewonen van een deel van een bedrijfsgebouw in het kader van mantelzorg (aanvraag ingetrokken d.d. 15 juli 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; het kappen van 5 eiken in verband met herinrichting van het sportterrein (vergunning verzonden 18 juli 2019)
 • Brand 77, 5411 RW  Zeeland; het verlengen (met een periode van 3 jaar ingaande 20 juli 2019) van de termijn van de eerder verleende tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het huisvesten van maximaal 36 arbeidsmigranten (vergunning verzonden 19 juli 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Munstraat 14a, 5374 PG  Schaijk; het brandveilig gebruiken van de uitbreiding (door de ingebruikname van een bijgebouw) van een kinderdagverblijf (dossiernummer HZ-2019-0063)

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 29 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.