Omgevingsvergunning, 2019 week 29

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Landweer (ong.) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 5 juli 2019)
 • Nistelrooise Baan 3, 5374 RE  Schaijk; het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 9 juli 2019)
 • Driehuizerweg 1, 5375 KN  Reek; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 9 juli 2019)
 • Weversweg (ong) te Zeeland; het verbouwen van een paardenrijbak (aanvraag ontvangen 10 juli 2019)
 • Van Kilsdonkplein 15, 5411 TC  Zeeland; het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (aanvraag ontvangen 10 juli 2019)
 • Vlasroot (ong) te Zeeland; het bouwen van 2 halfvrijstaande woningen (aanvraag ontvangen 11 juli 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Willibrordusweg 18, 5374 NG  Schaijk; het afvoeren van minder dan 35 m2 asbesthoudende voormalige dakbedekking (melding ontvangen 9 juli 2019)
 • Achter-Oventje 12, 5411 NN  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 11 juli 2019)

Ontvangen melding lozingsbesluit

 • Vaandriglaan 23, 5411 DA  Zeeland; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen voor het koelen en verwarmen van een woonhuis (melding ontvangen 6 juli 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Schaijkseweg 17, 5411 RL  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren (weglaten verdiepingsvloer in de hal en ramen in de kopgevel) van een op 29 mei 2018 verleende vergunning (HZ-2018-0018) voor het tijdelijk bouwen van een rijhal en het bouwen van een paardenstal en opslagruimte (vergunning verzonden 8 juli 2019)
 • Langenboomseweg (naast 46) te Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 8 juli 2019)
 • Puttelaar 12, 5411 BE  Zeeland; het uitbreiden van een overkapping (vergunning verzonden 11 juli 2019)
 • Helstraat 19, 5375 KG  Reek; het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (vergunning verzonden 12 juli 2019)
 • Schutsboomstraat 71b, 5374 CB  Schaijk; het uitbreiden van de bedrijfswoning (vergunning verzonden 12 juli 2019)
 • Kerkakkers 1, 5411 TN  Zeeland; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden 15 juli 2019)

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Brouwerspad 14, 5411 BG  Zeeland; ten behoeve van een nieuwe woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 10 juli 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.