Omgevingsvergunning, 2019 week 28

Dit item is verlopen op 24-08-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Langenboomseweg (naast 48) te Zeeland; het bouwen van een woning en een bijgebouw (aanvraag ontvangen 27 juni 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 3, 5374 BG  Schaijk; het plaatsen van een extra antenne en 4 versterkerkastjes op een bestaand opstelpunt in de kerk (aanvraag ontvangen 28 juni 2019)
 • Schutsboomstraat (naast 61) te Schaijk; het verbouwen van een bijgebouw tot levensloopbestendige woning (aanvraag ontvangen 1 juli 2019)
 • Smidse 31, 5374 AJ  Schaijk; het plaatsen van een erfafscheiding (aanvraag ontvangen 5 juli 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Brand 23a, 5411 PA  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 1 juli 2019)
 • Wingerd 34, 5374 AP  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 4 juli 2019)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • De Louwstraat 31, 5374 CE  Schaijk; het brandveilig gebruik van het pand in verband met huisvesting van arbeidsmigranten (melding ontvangen 3 juli 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het intrekken van de omgevingsvergunning d.d. 31 januari 2019 (nr. HZ-2019-0001) voor het bouwen van een bijgebouw (machine-berging) (intrekkingsverzoek ontvangen 2 juli 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Vederdistel 6, 5411 GL  Zeeland; het verbouwen van de erker van de woning (vergunning verzonden 1 juli 2019)
 • Hoefslag 5, 5411 LS  Zeeland; het uitbreiden van de bedrijfswoning (vergunning verzonden 3 juli 2019)
 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het plaatsen van een extra antenne op een bestaand opstelpunt (vergunning verzonden 4 juli 2019)
 • Brouwerspad 14 te Zeeland; het bouwen van een seniorenwoning (vergunning verzonden 4 juli 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 31 januari 2019) verleende vergunning voor de bouw van een loods (vergunning verzonden 5 juli 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Langenboomseweg (naast 46) te Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit gedurende de bouw van een woning. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 14 augustus 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 3 juli 2019.
 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 31 januari 2019) verleende vergunning voor de bouw van een loods. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 17 augustus 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 2 juli 2019.
 • De Steeg 4, 5375 KH  Reek; het onder andere wijzigen van de bestaande indeling van de varkensstallen ten behoeve van de huisvesting van vleeskalveren en het melden van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 20 augustus 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 8 juli 2019.

Besluiten tot intrekking van omgevingsvergunningen

 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het huisvesten van vier tijdelijke werknemers in een voormalige kantoorruimte van een tuinbouwbedrijf. Deze vergunning (verleend op 31 januari 2019 onder nummer HZ-2018-0159) is d.d. 3 juli 2019 ingetrokken.
 • Pastoor van Winkelstraat 72, 5374 BK  Schaijk; het bouwen van een loods. Deze vergunning (verleend op 31 januari 2019 onder nummer HZ-2019-0001) is d.d. 4 juli 2019 ingetrokken.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Hogeweg 11, 5411 LP  Zeeland; t.b.v. een bestaand bedrijfspand.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Hogeweg 11 en 11b (respectievelijk t.b.v. een bestaande bedrijfshal en een bedrijfswoning).

Het besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 3 juli 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen.

Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.