Omgevingsvergunning, 2019 week 27

Dit item is verlopen op 17-08-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Zandvoortseweg 1 te Reek; het verzoek om advies met betrekking tot de activiteit milieu voor het realiseren van een breach house op het springterrein (aanvraag ontvangen 26 juni 2019).
 • Lochtenburgstraat 4 te Schaijk; het wijzigen van de bestaande indeling van de stallen 5 en 6 voor het gebruik van inpandige opslag als nevenactiviteit van een agrarisch bedrijf en het melden van een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (aanvraag ontvangen 27 juni 2019).

Ontvangen sloopmeldingen

 • Bossestraat 10, 5374 HT  Schaijk; het slopen van een gebouw (melding ontvangen 25 juni 2019)
 • Kapelweg 16, 5411 CA  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning in verband met renovatiewerkzaamheden (melding ontvangen 26 juni 2019)

Ontvangen milieumeldingen

Lochtenburgstraat 4, 5374 NZ  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een agrarisch bedrijf (melding ontvangen 27 juni 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Brand 10, 5411 PB  Zeeland; het uitbreiden van een woning (vergunning verzonden 24 juni 2019)
 • Burgerveld 12, 5411 TG  Zeeland; het uitbreiden van een woning (vergunning verzonden 26 juni 2019)

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduidingen

 • Graspeel 15 met toevoeging r1, r2, r3 en r4, 5411 LB Zeeland; t.b.v. recreatiechalets met logiesfunctie.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 27 juni 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.