Omgevingsvergunning, 2019 week 25

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Tooverkamp (naast nummer 18) te Zeeland; het bouwen van een woning en een bijgebouw (aanvraag ontvangen 12 juni 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Voor-Oventje 26b, 5411 NT  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 7 juni 2019)
 • Voor-Oventje 50, 5411 NV  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 11 juni 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Tooverkamp (naast nummer 18) te Zeeland; het bouwen van een woning en een bijgebouw (de op 5 februari 2019 ingediende aanvraag is op 12 juni 2019 ingetrokken en er is een nieuwe aanvraag (eveneens op 12 juni 2019) ingediend)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Everardusweg 1, 5374 CZ  Schaijk; het kappen van 1 berk, 4 populieren, 3 prunussen, een lijsterbes en 2 coniferen (vergunning verzonden 14 juni 2019)
 • Lorskensstraat 1c, 5374 BC  Schaijk; het wijzigen van de bestemming “gemengd” in een woonbestemming t.b.v. een appartement (vergunning verzonden 14 juni 2019)
 • Zandstraat 28, 5374 NB  Schaijk; het herbouwen van een woning (vergunning verzonden 14 juni 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Kerkstraat 33b, 5411 EA  Zeeland; het uitbreiden van een supermarkt door samenvoeging met de naastgelegen winkel en het maken van een nieuwe entree.

De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 25 juli 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 7 juni 2019).

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Kerkstraat 52, 5411 BA  Zeeland; t.b.v. een bestaand woon- en winkelpand.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Kerkstraat 52, 5411 BA  Zeeland; t.b.v. een bestaande cafetaria.
 • Kerkstraat 52a, 5411 BA  Zeeland; t.b.v. een bestaande woning.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 7 juni 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.