Omgevingsvergunning, 2019 week 16

Dit item is verlopen op 01-06-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Helstraat 19, 5375 KG  Reek; het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraag ontvangen 9 april 2019)
 • Dennenlaan 3, 5375 KV  Reek; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (op 3 oktober 2017) verleende vergunning voor het bouwen van een paardenstal (aanvraag ontvangen 10 april 2019)

Ontvangen melding gebruik mobiele puinbreker

 • Ontvangen van Gebr. Van den Brand en Van Oort B.V., Koperslagerstraat 17, 5405 BS te Uden, een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Inhoud kennisgeving              :           het mobiel breken van in totaal 2.500 ton mengpuin

Bronsterkte mobiele breker  :           110 dB(A)

Verwachte startdatum             :           2 mei 2019

Werklocatie                               :           Industriepark 6 te Schaijk

Kadastrale gegevens             :           Schaijk, sectie C, nummer 4530

Postcodegebied                      :           5374 CM

Datum ingekomen                  :           10 april 2019

De kennisgeving is geldig vanaf 2 mei 2019 tot 2 augustus 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 10 werkdagen.

Ontvangen sloopmelding

 • Bossestraat 32, 5374 HT  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning in verband met renovatiewerkzaamheden (melding ontvangen 11 april 2019)

Ontvangen milieumelding

 • Zevenhuis 32, 5411 RN  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een ruitersportcentrum (melding ontvangen 9 april 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Landweer 38, 40 en 42 en Hogeweg 13, 13b en 13c te Zeeland; het gewijzigd uitvoeren voor wat betreft de constructie van de verleende vergunning HZ-2018-0101 (d.d. 4 juli 2018) voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw (vergunning verzonden 8 april 2019)
 • Nabbegat 11, 5411 RM  Zeeland; het kappen van een lindeboom (vergunning verzonden 11 april 2019)
 • Graspeel 11 en 11a, 5411 LB  Zeeland; het splitsen en verbouwen van een woonboerderij (vergunning verzonden 11 april 2019)
 • Voor-Oventje 11, 5411 NR  Zeeland; het maken van dakkapellen aan de voor- en achterzijde van de woning (vergunning verzonden 12 april 2019)
 • Tooverkamp (naast 18) te Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit in verband met de bouw van een woning (vergunning verzonden 12 april 2019)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning 1e fase (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Schutsboomstraat (naast 61), 5374 CB  Schaijk; het verbouwen van een bijgebouw tot een levensloopbestendige woning (dossiernummer HZ-2018-0117)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning 1e fase en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 23 april 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.  Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.