Omgevingsvergunning, 2019 week 14

Dit item is verlopen op 18-05-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Zandstraat 28, 5374 NB  Schaijk; herbouwen van een woning (aanvraag ontvangen 22 maart 2019)
 • Schansweg 1, 5374 NR  Schaijk; het verbouwen van een rundveestal tot opslagloods (aanvraag ontvangen 26 maart 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Hoefstal 14, 5374 AL  Schaijk; het verwijderen/afvoeren van asbesthoudende dakbedekking van de woning en het afvoeren van restanten asbesthoudende voormalige dakbedekking (melding ontvangen 25 maart 2019)
 • Schaijkseweg 6, 5411 RL  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van schuren (melding ontvangen 25 maart 2019)
 • Schansweg 1, 5374 NR  Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 26 maart 2019)
 • Molenstraat 55, 5411 TB  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 28 maart 2019)
 • Kleingaalseweg 15, 5374 CV  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende brandrestanten en asbesthoudende flinters van het terrein (melding ontvangen 29 maart 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Scheltseweg 4, 5374 EB  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 22 maart 2019)
 • Schansweg 1, 5374 NR  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 26 maart 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Netjeshof te Schaijk; het bouwen van een liftschacht in de hal van een wooongebouw ten behoeve van een brancardlift (vergunning verzonden d.d. 29 maart 2019)
 • Korte Dijk 8a, 5411 BJ Zeeland; het realiseren van een inpandige statische opslag als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf (vergunning verzonden d.d. 29 maart 2019)

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning

 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een zorgcentrum. De aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Het besluit tot buiten behandeling stelling is verzonden d.d. 28 maart 2019.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Schutsboomstraat 71 en 73, 5374 CB  Schaijk (bestaand pand voor bedrijven en een bedrijfswoning)

Vaststelling nummeraanduiding

 • Schutsboomstraat 71, 5374 CB  Schaijk (t.b.v. bestaand bedrijf Restaurant Kota Radja)
 • Schutsboomstraat 71a, 5374 CB  Schaijk (t.b.v. bestaand bedrijf Evenementenlocatie Noorderlicht)
 • Schutsboomstraat 71b, 5374 CB  Schaijk (t.b.v. bestaande bedrijfswoning behorende bij Restaurant Kota Radja)

Dit besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 27 maart 2019.

Hernummering nummeraanduiding

 • Rosmolen 6, 5375 BT  Reek (bestaande woning) is hernummerd in Eest 3, 5375 BW  Reek.

Dit besluit tot hernummering is verzonden d.d. 27 maart 2019.

Hernummering nummeraanduidingen

 • Achter-Oventje 11a, 5411 NM  Zeeland is hernummerd in Achter-Oventje 11b, 5411 NM  Zeeland (bestaande woning)
 • Achter-Oventje 11b, 5411 NM  Zeeland is hernummerd in Achter-Oventje 11a, 5411 NM  Zeeland (bestaande woning)

Dit besluit tot hernummering is verzonden d.d. 27 maart 2019

Intrekking nummeraanduiding

 • Runstraat 3, 5374 AA  Schaijk (t.b.v. bestaande winkel en woning)

Vaststelling nummeraanduiding

 • Runstraat 3, 5374 AA  Schaijk (t.b.v. bestaande winkel) en Runstraat 3a (t.b.v. bestaande woning)

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 27 maart 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Scherpenberg 1, 5411 SX  Zeeland; het brandveilig gebuiken van Herbergier De Maashorst met de functie wonen met zorg (dossiernummer HZ-2018-0241)

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 8 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.