Omgevingsvergunning, 2019 week 11

Dit item is verlopen op 27-04-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • ’t Erf (bij huisnummers 2-18) te Schaijk; het kappen van 3 Amberbomen (aanvraag ontvangen 26 februari 2019)
 • Brand 77, 5411 RW  Zeeland; het realiseren van een geluidswal (aanvraag ontvangen 27 februari 2019)
 • Boekelsedijk 26, 5411 NX  Zeeland; het plaatsen van een dakkapel, het wijzigen van de gevelopeningen en het wit schilderen van het woonhuis en de garage (aanvraag ontvangen 1 maart 2019)
 • Boekelsedijk 26, 5411  Zeeland; het kappen van een boom (walnoot) (aanvraag ontvangen 1 maart 2019)
 • Boekelsedijk 26, 5411 NX  Zeeland; het plaatsen van een erfafscheiding (aanvraag ontvangen 1 maart 2019)
 • Akkerwinde 32, 5374 DB  Schaijk; het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraag ontvangen 1 maart 2019)
 • Nabbegat 11, 5411 RM  Zeeland; het kappen van 1 lindeboom en 1 eik (aanvraag ontvangen 4 maart 2019)
 • Wasmeesterstraat 2 t/m16 (even), 5411 DG  Zeeland; het bouwen van 8 halfvrijstaande woningen (aanvraag ontvangen 7 maart 2019)
 • Burgemeester Schoutenstraat 32, 5374 HC  Schaijk; het uitbreiden van de woning aan de voorzijde met een erker (aanvraag ontvangen 7 maart 2019)
 • Netjeshof 2, 5374 AB  Schaijk; het bouwen van een kapschuur (aanvraag ontvangen 7 maart 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Hemelrijk 3a, 5411 SE  Zeeland; het verwijderen van maximaal 35 m2 voormalige asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 26 februari 2019)
 • Kleingaalseweg 15, 5374 CV  Schaijk; het slopen van een gedeelte van een bijgebouw en het verwijderen van door brand vrijgekomen asbesthoudende onderdelen (melding ontvangen 28 februari 2019)

Ontvangen melding lozing buiten inrichting

 • Vensteeg 3, 5411 AR  Zeeland; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (melding ontvangen 27 februari 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Graspeel 11a, 5411 LB  Zeeland; het plaatsen van een bovengrondse propaantank (melding ontvangen 28 februari 2019)
 • Broksteeg 5, 5374 BE  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 8 maart 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Lage Baan 21, 5374 NM  Schaijk; het uitbreiden van de woning met 2 erkers (vergunning verzonden 6 maart 2019)
 • Kapelanieplein (ter hoogte van huisnummers 1-5) te Schaijk; het plaatsen van een kunstwerk (vergunning verzonden 6 maart 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning

 • Runstraat 1, 5374 AA  Schaijk; het vestigen van een Bed- & Breakfast. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 13 april 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 28 februari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.