Omgevingsvergunning, 2019 week 10

Dit item is verlopen op 20-04-2019.

Ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning

 • Landweer 38, 40, 42 en Hogeweg 13, 13b en 13c te Zeeland; het gewijzigd uitvoeren voor wat betreft de constructie van de verleende vergunning HZ-2018-0101 (d.d. 4 juli 2018) voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag ontvangen 22 februari 2019)

Ontvangen sloopmelding

 • Klumperstraat 9, 5374 HK  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 25 februari 2019)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Scheltseweg 13, 5374 EB  Schaijk; melding in het kader van het brandveilig gebruik van een bouwbedrijf in verband met het houden van open dagen (melding ontvangen 25 februari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Jan Oliemeulenstraat 23, 5374 BP  Schaijk; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 26 februari 2019)
 • Koekoeksbloem 2, 5411 GW  Zeeland; het vergroten van een dakkapel (vergunning verzonden 26 februari 2019)
 • Smidse 42, 5374 AJ  Schaijk; het wijzigen van de gevels van de woning (vergunning verzonden 27 februari 2019)

Huisnummerbesluiten

Intrekking

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r19, 5374 RW  Schaijk.

Vaststelling

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r13, 5374 RW  Schaijk; ten behoeve van een nieuwe recreatiewoning (logiesfunctie).

Dit besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 27 februari 2019.

Hernummering

 • Europaplein 2d, 5374 BM  Schaijk, in Europaplein 2a, 5374 BM  Schaijk; ten behoeve van een appartement.

Dit besluit tot hernummering is verzonden d.d. 27 februari 2019.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Kerkstraat 75a met toevoeging van de letter “m”, 5411 EC  Zeeland; ten behoeve van mantelzorgbewoning van het bijgebouw.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 27 februari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten (verleende vergunningen en huisnummerbesluiten) kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” à gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.