Concept verkeersbesluit De Korte Louwstraat in Schaijk

Dit item is verlopen op 12-02-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd hebben besloten op 31 oktober 2017  om  in te stemmen met de verkeersmaatregel om een gedeelte van De Korte Louwstraat in Schaijk af te sluiten voor zwaar vrachtverkeer zodra de kruising Scheisestraat – N324  gereed is.

Met het nemen van dit verkeersbesluit is het vrachtverkeer niet meer toegestaan vanaf  Louwstraat bij huisnummer 20 tot en met De Korte Louwstraat met huisnummer 1.

Door de verkeersmaatregel beogen we dat het grootste gedeelte van het zwaar verkeer van en naar industrieterrein Louwstraat wordt afgewikkeld via de Scheisestraat – N324.

De verkeershinder in De Korte Louwstraat wordt hierdoor aanzienlijk beperkt en elders niet onaanvaardbaar groot.

Gelet op de vele belangen die er rondom deze verkeersmaatregel spelen willen we middels de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure u eerst de gelegenheid geven om gedurende zes weken uw zienswijze kenbaar te maken

De zienswijzen kunnen het college aanleiding geven om het ontwerp inhoudelijk bij te stellen. De beoordeling van de ingediende zienswijzen en een overzicht van de eventuele wijzigingen, levert een definitief verkeersbesluit op. Deze wordt vervolgens op de gebruikelijke manier ter inzage gelegd. Indien u het niet eens bent met het definitieve verkeersbesluit is het mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechtbank.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het concept verkeersbesluit?

Tegen dit concept verkeersbesluit kunnen belanghebbenden vanaf zaterdag 23 december 2017 tot en met  3 februari 2018 hun mening kenbaar maken door het indienen van een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35,  5410 AA  Zeeland.

De zienswijze moet ondertekend zijn en dient tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • dagtekening
  • omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht
  • de gronden waarop de zienswijze rust
  • vermelding van het zaaknummer 5857-2017.

Heeft u vragen over deze bekendmaking?

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de heer Patrick van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer, telefoonnummer: 0486- 458111.