Nog geen wettelijk asbestdakenverbod. Wat nu?

Lange tijd is er gewerkt aan een wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken per 31 december 2024. Na deze datum zou niemand meer een asbesthoudend dak mogen hebben.

Op 4 juni 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer afgekeurd. Er waren zorgen over de ingangsdatum, de haalbaarheid en betaalbaarheid. Het doel van het verbod om te komen tot een asbestveilige leefomgeving onderschrijft de Eerste Kamer wel. Voor dit moment is het verbod dus van de baan. En nu?Foto asbestdak

Waarom een asbestverbod?

Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Daarom is het gebruik van asbest en asbesthoudende producten al sinds 1994 verboden. In 2010 oordeelde de Gezondheidsraad dat asbest zelfs nog gevaarlijker is dan eerder werd aangenomen. De gezondheidsraad adviseerde om de aanwezigheid van asbestvezels in de leefomgeving verder te beperken. Dit advies is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) overgenomen. Dat was de aanleiding om het verbod op de aanwezigheid van asbestdaken voor te bereiden.

Nieuw voorstel

Asbestvezels zijn en blijven schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom te verwachten dat er een nieuw voorstel voor een verbod op asbestdaken komt. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat zich beraden en overleggen met de provincies en gemeenten. Er wordt gezocht naar een mix van instrumenten die de verwijdering van asbestdaken stimuleren en/of verplichten. De staatssecretaris komt voor het eind van het jaar met een plan.

Dat het verbod er (voorlopig) niet komt wil niet zeggen dat er nu niets hoeft te gebeuren.

Er zijn ook nu al veel wetten en regels over asbest en die blijven gewoon bestaan. Zeker als een dak oud, verweerd en/of beschadigd is, is het nodig om dat dak zo snel mogelijk te (laten) saneren.

Risico’s

De nu nog aanwezige asbesthoudende daken zijn zo’n 30 jaar of ouder en aan het einde van hun levensduur. Juist door die veroudering van het materiaal ontstaan er grotere problemen. Is het asbesthoudend dak van uw (bij)gebouw verweerd, zit er veel mos op en/of is het dak kapot of beschadigd dan kunnen er gemakkelijker asbestvezels vrijkomen. Die vezels komen in de lucht en op de bodem terecht. Dat leidt onder meer tot extra kosten voor sanering van die bodem. Maar ook worden de asbestvezels van die slechte daken gemakkelijk verder verspreid waardoor de (gezondheid)schade nog groter wordt. De vraag is ook of uw verzekering schade bij incidenten (bijvoorbeeld brand) dekt als uw dak niet voldoet aan de regels.

Het saneren van deze daken is daarom ook nu al noodzakelijk en volgens de bestaande wetgeving verplicht. U kunt in dit geval dus niet wachten op een eventueel verbod op asbestdaken.

Als de gemeente constateert dat u zo’n oud, verweerd en/of beschadigd dak heeft kunt u worden  verplicht om op korte termijn tot verwijdering over te gaan. Maar nog beter is om dergelijke situaties te voorkomen door zo snel mogelijk alle asbestdaken te verwijderen, verbod of geen verbod.

Saneren?Foto afzetlint

Tot 35m2 mag u als particulier een asbesthoudend dak onder voorwaarden zelf verwijderen. Dat kan alleen als het geschroefde golfplaten betreft die onbeschadigd en nog niet verweerd zijn. U moet dit wel vooraf melden bij de gemeente. Op de website van de gemeente Landerd vindt u alle benodigde informatie over het verwijderen en afvoeren van de golfplaten.

In alle andere gevallen dient het dak te worden gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf en pas nadat er een inventarisatie is gemaakt én er melding is gedaan bij de gemeente. Informatie over gecertificeerde saneerders kunt u vinden op www.ascert.nl.

Voor algemene informatie over asbest en het saneren ervan kunt u www.rijksoverheid.nl raadplegen.

Samenvattend

Asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. Een totaalverbod op asbestdaken komt er (voorlopig) niet. Maar beschadigde of ernstig verweerde daken en daken met veel mos, moeten ook nu al worden gesaneerd omdat asbestvezels (kunnen) vrijkomen. Als eigenaar en gebruiker bent u hiervoor zelf verantwoordelijk.  Om hogere kosten en problemen met de verzekering te voorkomen, is het verstandig asbestdaken al te saneren voordat ze in slechte staat geraken.

De gemeente ziet er op toe dat de wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op.