Gemeente wil in gesprek met agrariërs

Dit item is verlopen op 20-01-2019.

Op 17 december is de gemeente samen met ZLTO in gesprek gegaan met de agrarische ondernemers in Landerd. Deze avond in Het Witte Huis werd druk bezocht, er waren ruim 100 mensen aanwezig. Centrale boodschap van deze avond was: Kom in beweging!

Aanleiding

De agrarische sector beleeft roerige tijden. Discussies over geurhinder, dierenwelzijn en gevolgen voor de volksgezondheid voeren de boventoon en vanuit het Rijk en Provincie zijn verschillende nieuwe en soms verstrekkende wettelijke maatregelen in het leven geroepen. De belangrijkste is dat de uitstoot van stikstof moet worden verminderd in 2022 in plaats van 2028. Verder moeten uiterlijk op 31 december 2024 alle asbesthoudende daken zijn verwijderd.

Ingewikkelde keuzes

Door al deze ontwikkelingen in de regelgeving staat de agrarische sector op een cruciaal punt. Agrariërs die hun bedrijf voort willen zetten moeten uiterlijk 31 december 2019 een formele aanvraag indienen om hun bedrijf in overeenstemming te brengen met de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting. Uiterlijk op 1 januari 2022 moet het agrarisch bedrijf daadwerkelijk voldoen aan de nieuwe regelgeving. Agrariërs die niet aan de nieuwe eisen kunnen of willen voldoen moeten uiterlijk op 31 december 2019 hun deuren sluiten.

Wij begrijpen dat agrariërs hierdoor voor een lastige keuze gesteld staan. De provincie heeft dit beeldend gemaakt met een rotonde waarop de agrariër zich bevindt. Elke afslag van de rotonde staat voor een keuze die hij moet maken. Dit kan zijn doorgaan, stoppen of omvormen naar een ander soort bedrijfsvoering.

De verwachting is dat een fors gedeelte van de agrarische bedrijven in Noord-Brabant op relatief korte termijn ophoudt te bestaan. Ook in Landerd zullen verschillende agrarische bedrijven de deuren sluiten. Leegstand en verpaupering van voormalige agrarische locaties ligt op de loer. Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en ondernemers om tijdig naar alternatieve invullingen van vrijkomende locaties te kijken.

In gesprek

Op de bijeenkomst van 17 december zijn de Landerdse agrarische ondernemers door de gemeente uitgenodigd voor een keukentafelgesprek. Deze gesprekken gaan begin 2019 van start.

Het doel van zo’n gesprek is om vrijblijvend en in informele setting te praten over de toekomst van het desbetreffende bedrijf.

Vragen die aan de orde komen : Waar sta je / het bedrijf over 10-15 jaar? Wat betekent dit voor het bedrijf, het gezin? Wat is er nodig om dat te bereiken? Waar loop je tegen aan? Wat of wie heb je nodig?

Kon u op 17 december niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst maar wilt u, voor uw bedrijf, wel een gesprek. Neem dan contact op met Ronald van der Vorst. Hij is telefonisch bereikbaar via 0486-458111 of per mail op Ronald.vanderVorst@landerd.nl.