Wbp-verzoek, Wet bescherming persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Wbp heeft een betrokkene het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In het Wbp-verzoek moet het volgende staan:

  • uw adresgegevens en uw handtekening
  • de vermelding dat het om een Wbp-verzoek gaat
  • of de persoongegevens worden verwerkt (artikel 35 lid 1 Wbp)
  • hoe u de informatie wilt ontvangen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient het Wpb-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

U kunt het Wpb-verzoek niet digitaal of per fax indienen. Het College heeft de digitale weg voor het indienen van Wbp-verzoeken afgesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl