Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als bewoner hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2 per perceel.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als in die 4 weken het gebouw onnodig leeg staat of het gebruik ervan in de weg staat.
 • De verhuurder voert onderhoudswerkzaamheden uit.

Na de sloopmelding

 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
 • Als uw melding wél compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de gemeente. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Wat moet u indienen voor het verkrijgen van een melding sloopvoornemen?

Een situatieschets en een summier profiel van het te slopen gebouw aangevuld met foto's, alsmede ingevulde meldingsformulieren. In een aantal gevallen is het overleggen van een Asbestinventarisatierapport verplicht. Dit is geregeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.De melding kan gedaan worden via www.omgevingsloket.nl. U kunt uw melding dan via dat loket digitaal bij ons indienen .

Wat moet u indienen voor het verkrijgen van een sloopvergunning?

In 3-voud indienen:

 • formulieren voor een omgevingsvergunning, onderdeel Sloop;
 • een situatieschets;
 • tekening van het te slopen gebouw met maatvoering (middels eenvoudige tekening, hoeft niet door een architect getekend te zijn);
 • voor bouwwerken die gebouwd zijn vóór 1994 is het de verplichting om een volledig BRL5052 (SC 540) asbestinventarisatierapport, opgesteld door een BRL5052 (SC 540) gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf, toe te voegen.
 • In een aantal gevallen is het overleggen van een Asbestinventarisatierapport verplicht. Dit is geregeld in het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

De aanvraag kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. U kunt uw aanvraag dan via dat loket digitaal bij ons indienen .

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl