Milieu, vergunning of melding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een omgevingsvergunning is een besluit van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij een aanvrager toestemming krijgt om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Handelt u zonder omgevingsvergunning of in strijd met de vergunning, dan is dit strafbaar.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteiten aan vóórdat u de activiteit gaat uitvoeren. Zo voorkomt u dat u in overtreding bent en de gemeente of politie handhavend moet optreden. Of u een melding moet doen of vergunning nodig hebt, kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Meestal kan uw bedrijf volstaan met het doen van een melding via de AIM.

Ook via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct via het Omgevingsloket aanvragen.

Melding milieuactiviteit

  • Dien de melding in via Omgevingsloket online of de Activiteitenbesluit Internetmodule. Zodra u alle vragen hebt beantwoord, komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.
  • De gemeente beoordeelt de melding op volledigheid en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens.
  • De gemeente publiceert de melding.

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Dien uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in via Omgevingsloket online. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het met de benodigde documenten naar de gemeente. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de te volgen procedure is. Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen, hangt af van de gevolgde procedure.

Bij de korte procedure kunt u als belanghebbende bezwaar maken bij de gemeente als u het niet eens bent met de beslissing op uw vergunningaanvraag. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerp opgesteld van de beslissing op uw vergunningaanvraag. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep instellen

Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de uitgebreide vergunningprocedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt dan in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dit is de uitgebreide procedure.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wilt u bedrijfsactiviteiten starten of wijzigen, dan is het belangrijk te weten hoe groot de belasting hiervan is voor het milieu. Is er sprake van een zekere belasting, dan moet u in uw vergunningaanvraag de gemeente duidelijk maken welke milieumaatregelen uw bedrijf gaat nemen. Voorbeelden van milieumaatregelen zijn het terugdringen van afvalstoffen, emissiebeperkende maatregelen en energiebesparing. De gemeente kan een aanvraag buiten behandeling laten als de aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan een gemeente, in het belang van de bescherming van het milieu, een vergunning weigeren.

Verzoek om vooroverleg

Voordat u een formele aanvraag om een omgevingsvergunning indient, kunt u een e-mail sturen naar: wabo@Landerd.nl en een verzoek om vooroverleg indienen. De gemeente bekijkt dan of uw plannen haalbaar zijn.

> Vul het formulier verzoek om vooroverleg in (Pdf)