Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte, een beperking of een andere bijzondere redenen. 

Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet op een andere manier vergoed krijgt, zoals van de verzekering of uit een reservering. Om deze kosten toch te kunnen betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Komt u in aanmerking?
Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen en uw leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Soms vraagt de gemeente medisch advies om te toetsen of de gevraagde bijzondere bijstand voor u medisch noodzakelijk is.

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand wordt het volgende bekeken:

 1. Zijn de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk?
 2. Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 3. Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekeraar?

Eigen bijdrage
Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als uw inkomen hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm dan moet u meestal een deel van de kosten zelf betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

 1. Is uw inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm, dan worden de noodzakelijke kosten vergoed.
 2. Er wordt wel rekening gehouden met uw vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken, voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Structurele kosten
Als u voor langere tijd dezelfde kosten moet maken (bijvoorbeeld maandelijkse reiskosten voor een behandeling in het ziekenhuis), kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk.

Bewaar de bewijzen
Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

Lening

 1. Heeft u een inkomen op minimumniveau, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de Kredietbank Nedeland voor een lening. Deze kunt u aanvragen via het bureau sociale zaken.
 2. Soms bestaat bijzondere bijstand uit een lening, in elk geval voor duurzame gebruiksgoederen met een lange levensduur, zoals koelkasten, bedden, vloerbedekking.
 3. De hoogte van de aflossing van de lening hangt af van uw inkomen en de hoogte van de bijstandsuitkering.

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

 • Gaat u de kosten ook echt maken?
 • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen)?
 • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U hebt al een uitkering van de gemeente
Wanneer u al een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. U maakt dan een afspraak voor een gesprek. Uw contactpersoon heeft u uitgelegd welke gegevens u meebrengt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

U hebt geen uitkering van de gemeente

 1. U gaat naar de balie van het bureau sociale zaken en u krijgt vervolgens een een intakegesprek.
 2. U schrijft een brief aan de gemeente met een verzoek om bijzondere bijstand voor bijzondere kosten die u nog moet maken.

Procedure

 1. Na ontvangst van uw brief krijgt u een aanvraagformulier en inlichtingenformulier thuisgestuurd.
 2. Met de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand.
 3. Deze beoordeling bestaat uit de volgende afwegingen:
 • Behoort u tot de rechthebbenden?
 • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 • Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar?
 • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de bijzondere kosten en uw eigen vermogen een rol.

Besluitvorming
De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • omschrijving van de bijzondere kosten
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Lever de gevraagde informatie in een keer aan, dan wordt uw aanvraag snel afgehandeld.