Bezwaar maken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 * In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.

* Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
* uw naam en adres
* de datum van uw bezwaar
* om welk besluit het gaat
* waarom u het niet eens bent met het besluit
* uw handtekening
Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

Bezwaarschrift

U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal is dat de datum van verzending van het besluit) bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

Bezwaarschriftencommissie

  1. In de gemeente Landerd wordt een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingeschakeld die u hoort en vervolgens een advies uitbrengt aan het bestuursorgaan.
  2. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een beslissing op het bezwaarschrift. Het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt betrokken in de dan te nemen beslissing.

Beroepschrift

  1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechter. In de meeste gevallen is dat de sector bestuursrecht van de rechtbank te 's-Hertogenbosch. In de beslissing op het bezwaarschrift staat exact vermeld bij welke rechterlijke instantie u uw beroepschrift kunt indienen.
  2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
  3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.

Afwijkingen

Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

Digitaal indienen bezwaarschrift

Bij gemeente Landerd kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Dit vraagt u eenmalig aan bij DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Dit bezwaarschrift kan niet worden gebruikt voor OZB en WOZ bezwaren. Hiervoor dient u in te loggen op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Let op! Het is niet mogelijk om tussentijds opgeslagen aanvragen te verzenden. U moet uw aanvraag in één keer invullen en afronden.

DigiD Digitaal indienen bezwaarschrift (DigiD)

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het indienen van een bezwaar worden geen kosten/leges in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Digitaal indienen bezwaarschrift

Bij gemeente Landerd kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Dit vraagt u eenmalig aan bij DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Dit bezwaarschrift kan NIET worden gebruikt voor OZB en WOZ bezwaren. Hiervoor dient u in te loggen op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant.

Let op! Het is niet mogelijk om tussentijds opgeslagen aanvragen te verzenden. U moet uw aanvraag in één keer invullen en afronden.

DigiD Digitaal indienen bezwaarschrift (DigiD)

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Let op bij bezwaarschrift

* Overweeg van tevoren, dus voordat u een bezwaarschrift indient, of er op andere manieren aan uw grieven kan worden tegemoetgekomen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ambtenaar.

* Een bezwaarschrift kan alleen worden ingediend tegen een DEFINITIEF BESLUIT dat is genomen. Indien het om VOORLOPIGE of CONCEPTBESLUITEN gaat kunt u in de meeste gevallen eerst een zienswijze indienen. Neem bij twijfel contact op met de behandelend ambtenaar.

* Naast een bezwarenprocedure bestaat ook een klachtenprocedure. Dit zijn geheel verschillende procedures! Indien u bijvoorbeeld onheus bejegend bent door een ambtenaar dan kunt u een klacht indienen. Elders op de site treft u daarover meer informatie aan. 

* Formuleer in het bezwaarschrift zo duidelijk mogelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en om welke reden(en).

Let op bij beroepschrift

Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus niet opnieuw uw bezwaar toelichten.