Afval, huishoudelijk afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een afvalcontainer of pmd-zak van de gemeente.

Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. U bespaart ook op verwerkingskosten. Dus u stopt bijvoorbeeld u groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere container (groen) dan het gewone huisvuil (grijs). Huishoudeijk plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons horen niet thuis in de grijze container maar worden apart bij u aan huis ingezameld.

Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) kunt u deponeren in een gratis verkrijgbare pmd-zak. Ook papier en karton worden periodiek door plaatselijke verenigingen bij u aan huis opgehaald. Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor glas en textiel.

Kleine elektrische apparaten horen evenmin in de grijze container. Ook grof huisvuil, bruikbaar en onbruikbaar, hoort niet in de restafvalcontainer. Zie grof huisvuil. Ook frituurvet in originele verpakkingen kunnen u op diverse plaatsen inleveren.

De containers worden in principe wekelijks geleegd. De ene week de groene en de daaropvolgende week de grijze container. In de winterperiode (december t/m februari) wordt de groene container maar 1 x per 4 weken geledigd. Beide containers zijn in twee maten verkrijgbaar: 140 liter en 240 liter.

De inzameldag is: vrijdag.

De pmd-zakken worden 1 x per 4 weken op een maandag bij u aan huis opgehaald. In de zomerperiode (juli t/m september) worden de pmd-zakken 1 x per 2 weken opgehaald.

Voor de inzameldata wordt verwezen naar de Afvalwijzer (deze is huis-aan-huis bezorgd en staat ook op deze website.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Huishoudelijk rest-afval wordt niet in vuilniszakken opgehaald, maar met behulp van een 140 of 240 liter container (kleur grijs).
GFT-afval wordt opgehaald in een 140 of 240 liter container (kleur groen). Deze hulpmiddelen worden de eerste keer gratis verstrekt en behoren vervolgens bij het huis.

Pmd-afval (plastics, metalen verpakkingen en drankenkartons) worden door middel van gratis verkrijgbare pmd-zakken aan huis opgehaald.

Buitenzetten en binnenhalen van de container en pmd-zakken.
De afvalcontainers en pmd zakken dienen  uiterlijk 07.00 uur te worden aangeboden, zeker omdat per keer de inzamelroutes anders zouden kunnen worden gereden.
Heeft u uw container te laat buitengezet dan komt de huisvuilinzamelwagen hier niet voor terug. De container moet uiterlijk op het eind van de ophaaldag weer van de weg worden gehaald.

Zet containers aan één kant van de straat. Waar? Op de plaats waar u uw container na lediging aantreft. Dit kan zijn op een zogenaamde containerverzamelplaats. Deze kan gelegen zijn op korte afstand van uw woning. Plaats de container met de wielen en handvat richting de woning. Indien er meerdere afvalcontainers op 1 plaats worden aangeboden, biedt de containers altijd naast elkaar aan met een onderlinge afstand van ca. 10 cm.

De pmd-zakken moeten eveneens op de containerverzamelplaatsen worden aangeboden.

(Afkeur)label.
Het is belangrijk dat u het afval goed scheidt. Maar het kan wel eens mis gaan. Op een (afkeur)label geven de medewerkers van de inzameldienst aan wat er mankeert aan de manier waarop u het afval aanbiedt en waarom de container eventueel niet geleegd is. Het verzoek is dan om het de volgende keer op de juiste wijze te doen.

Bedrijfsafval.
Er wordt door de gemeente géén bedrijfsafval ingezameld. Bedrijven zijn aangewezen op een erkend afvalinzamelingsbedrijf.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De containers worden wekelijks geleegd. De ene week de groene en de daaropvolgende week de grijze container. In de winterperiode (december t/m februari) worden de groene containers maar 1 x per 4 weken geledigd. Beide containers zijn in twee maten verkrijgbaar: 140 liter en 240 liter.
De inzameldag is: op vrijdag.

De pmd-zakken worden 1 x per 4 weken op een maandag bij u aan huis opgehaald. In de zomerperiode (juli tot en met september) worden de pmd zakken 1 x per 2 weken opgehaald.
Voor de inzameldata wordt verwezen naar de jaarlijkse Afvalwijzer (deze is huis-aan-huis bezorgd en staat ook op deze website, in dit product, onder Verwijzingen).

Inzamelingshulpmiddelen (containers) voor rest- en GFT-afval en een milieubox kunnen aangevraagd worden wanneer:

 • de aanvrager een nieuwe woning betrekt waar geen inzamelingshulpmiddelen aanwezig zijn.
 • de aanvrager een bestaande woning betrekt waar geen inzamelingshulpmiddelen aanwezig zijn.
  Als bij verhuizing geen containers of milieubox worden aangetroffen, moeten eerst inlichtingen bij de oude bewoners ingewonnen worden. De containers mogen namelijk niet meegenomen worden, want zij behoren tot het huis. Mochten de containers niet te achterhalen zijn dan dient de gemeente te worden ingelicht. In bepaalde gevallen is een verklaring van vermissing van de politie nodig.
 • een inzamelingshulpmiddel vermist wordt.
  Als na de wekelijkse inzameling blijkt dat de container vermist is, moet de gemeente worden ingelicht. In bepaalde gevallen is een verklaring/aangifte van vermissing van de politie nodig.
 • Omruilen.
  Wanneer u uw container wilt omruilen voor wat betreft de inhoud kan dit indien het dezelfde kleur betreft. Omruilen van groot (240 l.) naar klein(140 l.)  is gratis. Omruilen van klein (140 l.) naar groot (240 l.) kan ook maar hiervoor wordt door de gemeente een éénmalig tarief van € 33,55 in rekening gebracht. Echter nieuwe bewoners van een bestaande woning waar al afvalcontainers staan, hebben een jaar lang gratis een omruilmogelijkheid van de containers. Als ijkdatum wordt genomen de datum van inschrijving in de gemeentelijke bevolkingsadministratie.
 • Container kapot.
  Voor defecten aan de afvalcontainers moet u contact opnemen met de gemeente.
 • Bijbestellen.
  Het kan zijn dat u niet genoeg heeft aan het standaardpakket van twee containers. Het is dan mogelijk om een extra container voor uw woning te bestellen. Voor het gebruik van die extra container dient een extra bedrag aan Afvalstoffenheffing te worden betaald.
  Het tarief voor het jaar 2019 is €22,20 per extra container, ongeacht kleur/grootte container, per kalendermaand. Per jaar: €266,40.
  NB. Bedrijven kunnen bij de gemeente geen containers bestellen. De gemeente zamelt géén bedrijfsafval in. Bedrijven zijn aangewezen op een erkend afvalinzamelingsbedrijf.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer aanvrager.
 • Gegevens over gewenste inzamelingshulpmiddel.
 • Reden waarom inzamelingshulpmiddel wordt gewenst.
 • Datum waarop inzamelingshulpmiddel wordt gewenst.
 • Overige benodigde documenten / bescheiden Bij vermissing: in bepaalde gevallen een proces-verbaal. Aanvragen: De aanvraag dient (bij voorkeur) telefonisch danwel schriftelijk te worden gedaan bij de gemeente Landerd, telefoonnummer 0486-458111, Postbus 35, 5410 AA te Zeeland.

Stappen en doorlooptijd.
De aangevraagde goederen worden binnen ca. 1 week thuisbezorgd.

Contactgegevens

Afvalinzameling: Afdeling Ruimte, de heer J. Cranen, telefoonnummer 0486-458111, e-mail: Jos.Cranen@landerd.nl
Afvalstoffenheffing: Afdeling Financiën, mevrouw. C. van Aalten, telefoonnummer 0486-458111, e-mail: Celia.vanAalten@landerd.nl.

Klachten/informatie legen containers

Voor klachten/informatie over het ledigen van de afvalcontainers  of het ophalen van de pmd-zakken dient u rechtstreeks contact op te nemen met de afvalinzamelaar Gemeente Oss, telefoonnummer 14 0412.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Inzamelingshulpmiddelen (1e grijze + 1e groene+ pmd-zakken) voor huisvuil worden gratis verstrekt. Deze vallen onder de Afvalstoffenheffing. Voor extra containers dient per extra container een extra bedrag aan Afvalstoffenheffing te worden betaald.
Echter indien men als gevolg van een voortdurende ziekte een extra grijze container van de gemeente wil huren, kan men, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, voor een vergoeding van de extra Afvalstoffenheffing in aanmerking komen.

Voor informatie over Afvalstoffenheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, mevrouw. C. van Aalten, telefoonnummer 0486-458252, e-mail: Celia.vanAalten@Landerd.nl.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het gescheiden inzamelen van GFT-afval, restafval, huishoudelijk pmd-verpakkingsafval (plastic, metalen en drankenkartons), grof huisvuil, papier, textiel, glas, klein chemisch afval etc.is een verplichte taak van de gemeente. De gemeente is in grote mate vrij in de uitvoering.
Er wordt alleen afval (GFT en restafval) in containers opgehaald in verband met de berekening van de afvalstoffenheffing. Ieder huishouden moet dus een grijze (restafval) en groene (GFT-afval) container hebben om aan te kunnen bieden.  Pmd-zakken zijn gratis verkrijgbaar. Een milieubox voor klein chemisch afval is niet verplicht. Papier kan zonder container aan de weg worden gezet. Glas en textiel dient weggebracht te worden naar daartoe bestemde glascontainers.
NB. Huishoudelijk pmd-verpakkingsmateriaal. wordt gescheiden ingezameld. De inzameling vindt huis-aan-huis plaats. Nadere informatie hierover: zie op deze website, product: Afvalinzameling Plastic Verpakkingsmateriaal.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Stankoverlast.
Om met name in de zomer stankoverlast te voorkomen is het geoorloofd om etensresten in die container te deponeren die het eerst geleegd wordt. Wanneer dat de grijze container is, kunt u het beste de etensresten in een dunne krant wikkelen. Ook het in de schaduw zetten en het geregeld reinigen van de container kan de stankoverlast verminderen. Het pmd-verpakkingsafval wordt in de zomer (juli t/m september) 1 x per 2 weken aan huis opgehaald in plaats van 1 x per 4 weken.

Vastvriezen.
Het kan gebeuren dat het afval in de winter zo zit vastgevroren dat de inzamelaar het er niet uit krijgt ondanks meerdere pogingen om de inhoud er toch uit te krijgen. Vooral bij GFT-afval komt dit wel eens voor. Het is een vervelend probleem waar helaas geen afdoende oplossing voor bestaat.
Toch zijn er enkele tips om het vastvriezen zoveel mogelijk te voorkomen:
* zet de container de avond voor de ophaaldag op een 'warmere plek', bijvoorbeeld
de garage of schuur en niet al aan straat;
* leg een krantje op de bodem;
* duw het afval niet te hard aan. Dan krijgt de vuillniswagen het er niet uit:
* probeer de zijkanten van de container los te steken met een schep of lange stok.
Krijgt de huisvuilinzamelwagen het vastgevroren afval in de container niet losgeschud dan komt deze hier niet voor terug. Hiervoor wordt begrip gevraagd.
 

Zie eventueel ook de volgende producten op deze website: Afvalinzamelstation; Afvalinzameling Grofvuil; Afvalinzameling Plastic Verpakkingsmateriaal; Afvalstoffenheffing.