Aanschrijving door de gemeente

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

Op welke overtredingen let de gemeente?
* bouwen zonder omgevingsvergunning
* gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
* milieuvoorschriften
* brandveiligheid
* verkeerd aanbieden van afval
* gedrag in de openbare ruimte in strijd met de regels uit de algemene plaatselijke verordening

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U overtreedt zelf een wettelijke regel

U krijgt een brief van de gemeente. Daarin vraagt zij u de overtreding ongedaan te maken (een vooraanschrijving). Bent u het niet eens hiermee? Dan legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een zienswijze. Deze zienswijze stuurt u naar de gemeente.

Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.

Bestuursdwang of dwangsom voorkomen

Wilt u niet dat de gemeente de overtreding ongedaan maakt (bestuursdwang)? Of wilt u niet dat u moet betalen omdat u het niet zelf oplost (dwangsom)? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de rechter vragen om een voorlopige uitspraak. Dit kunt u alleen doen als u bezwaar hebt gemaakt.
  • U kunt vragen om uitstel. De gemeente doet dan pas iets nadat zij beslist heeft op uw bezwaar.

Iemand anders overtreedt een wettelijke regel

Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Dan meldt u dit bij de gemeente. U kunt de gemeente meteen vragen om deze persoon een aanschrijving te sturen. Dit heet een verzoek tot handhaving.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl