Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bakermans

Dit item is verlopen op 08-02-2019.

Beste mensen, dames en heren,

Het was het jaar dat Andre van Duin met het Pizzalied in de eerste week op  nummer 1 van de top 40 stond.

Het jaar dat het vrijhandelsakkoord NAFTA van kracht werd. Het jaar dat Kok I, Lubbers III afloste en het jaar dat Nederlands voetbalelftal sneuvelde in de kwartfinales van het WK. (Brazilië zullen de liefhebbers weten) en het jaar, we hebben het over 1994, het jaar dat door de herindeling van de gemeente Schaijk en Zeeland  de gemeente Landerd ontstond.

Hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Landerd. Namens het gemeentebestuur wens ik u allen een goed en gezond 2019.

Graag heet ik ook de leden van het college van B&W uit Uden welkom.

De gemeente Landerd bestaat 25 jaar. In deze tijd is er veel gebeurt. Ondanks de vaak roerige politieke discussies, is Landerd een gemeente geworden, waar we de zaken prima voor elkaar hebben.

Veelal kijken we hierbij naar de zichtbare zaken zoals de nieuwe basisscholen, de dorpshuizen, het volledig nieuw ontwikkelde centrum van Schaijk, natuurlijk de vele initiatieven op en rond de Maashorst en de ontwikkeling van de woningbouw waardoor de bevolking van Landerd de afgelopen 25 jaar met een kleine 1.500 mensen is toegenomen.

Eerder genoemde zaken zijn van groot belang, omdat zij invulling geven aan hetgeen waar het werkelijk om gaat. Het creëren van een leefwereld waar voor iedereen plek is. Soms als goede buur, en veelal in de straat, buurt of in de eigen kern.

En daar zijn mooie dingen ontstaan.

Zoals de zorgcoöperaties die met vele vrijwilligers zorgen dat onze eenzamere bewoner erbij getrokken worden. Wanneer blijkt dat een goede vaste busdienst naar het ziekenhuis ontbreekt, zorgt de coöperatie dat vrijwilligers opstaan en dat er een buurtbus wordt bemand, zodat het ziekenhuis en centrum van Uden bereikbaar zijn.

Een plaats waar we elkaar op vele andere manieren ontmoeten. Zoals bijvoorbeeld afgelopen jaar bij de samenloop voor hoop in Zeeland. Dit in onze  gezamenlijke strijd tegen kanker. Bij het Moeslands carnaval, bij de grotste skonste en langste optocht van de hele wereld, of bij Reek explodeerd. Waar de beste wensen, met een mooi en veilig vuurwerkevenement, gewisseld worden.

Waar mensen opstaan en hun ogen niet sluiten voor het leed op andere plekken in de wereld waardoor we in Landerd 75 extra vluchtelingen een plek hebben gegeven.

En een plaats waar initiatiefgroepen ontstaan die zich bezig houden met de toekomst van hun eigen kern.

We hebben hen gevraagd mee te denken over hoe we per kern nog eens stil kunnen staan bij het 25 jarig bestaan van Landerd.

Beste mensen, ik hoor vaak bestuurlijke teksten als dat Landerd een weeffout zou zijn. Grote flauwekul.

Na 25 jaar Landerd mag u met mij concluderen, dat we het hier in Landerd goed voor elkaar hebben.

Op 1 januari 2022 is er de nieuwe Maashorstgemeente en tot die tijd zullen we, wat mij betreft, met diezelfde overtuiging verder bouwen aan Schaijk, Reek en Zeeland.

Zo zal de komende periode de nieuwe woonvisie gepresenteerd worden. Belangrijk om bij de gewenste versnelling van de woningbouw de goede keuzes te maken. De bouwproductie blijft achter en zal ook in Landerd versneld moeten worden. Nieuw te ontwikkelen woongebieden worden aangewezen en de eerste stappen naar gasloos bouwen worden gezet.

De gemeenteraad van Landerd heeft in het nieuwe bestuursakkoord een hoge ambitie op het terrein van duurzaamheid uitgesproken en daarvoor ook de nodige middelen vrijgemaakt. De komende periode komt er  duidelijkheid over de wijze waarop hier invulling aan gegeven wordt.

Het is nu vier jaar geleden dat de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg en participatie wet. Vooral de afgelopen twee jaar hebben we geëxperimenteerd en geprobeerd, op zoek naar de beste ondersteuning binnen de financiële randvoorwaarden. De komende jaren gaan we, met de opgedane kennis, de zorg en ondersteuning robuuster en professioneler inrichten. Een integrale zorgaanpak waarbij we, over de schotten van financiën en wetgeving heen, maatwerk leveren aan inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Ook zal de transitie van de landbouw aandacht vragen. De continue aanpassingen die van de landbouwsector verlangt worden eisen hun tol. De verwachting is dat de komende jaren veel agrarische bedrijven, veelal tegen hun zin, moeten stoppen. Er zullen hier passende functies voor teruggebracht moeten worden. In proeftuin de Peel zijn 30 hectare beschikbaar om invulling te geven aan de kringlooplandbouw.

Afgelopen december is in Zeeland het stichtingsbestuur voor het nieuwe dorpshuis geïnstalleerd. Zij  gaan de komende maanden aan de slag met werkgroepen en een klankbordgroep om zo snel mogelijk te kunnen starten met het bouwproces.

Ook in Reek zijn de randvoorwaarden voor de invulling van de multifunctionele sportaccommodatie zo goed als rond. De werkgroepen, met zeer enthousiaste Reekenaren, hebben hard gewerkt om zicht te krijgen op de gewenste accommodatie, organisatie, exploitatie en beheer.

Ook hier is er sprake van burgerparticipatie en co-creatie. Dit jaar worden alle voorbereidingen afgerond en kan het bouwproces opgestart worden.

Eerder genoemde ontwikkelingen komen voort uit de dorpsplannen van Reek en Zeeland. Afgelopen jaar is ook in Schaijk hard gewerkt aan een soortgelijke invulling. Verwoord in de harten van Schaijk ligt er een ambitieuze en uitdagende agenda om de komende jaren de schouders onder te zetten.

De genoemde initiatieven helpen de gemeente enorm bij het verder ontwikkelen van ons beleid. Tijdig met elkaar in gesprek zijn over ontwikkelingen levert een bredere kijk op, groter draagvlak, en leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming.

We omarmen deze initiatieven dan ook graag maar merken ook dat we soms nog moeten wennen aan de veranderende rol die de gemeente heeft.

Na de verkiezingen is de nieuwe gemeenteraad hier direct mee aan de slag gegaan. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft de eerste eigen ontmoetingen georganiseerd rond het thema participatie. Het geeft geen pasklare antwoorden maar vraagt vooral loslaten, ervaren en doen.

Het maken van de begroting met grotere betrokkenheid van onze inwoners is hiervoor een geopperde mogelijkheid.

Vorig jaar heb ik in mijn nieuwjaarstoespraak stilgestaan bij het herindelingsthema. De Landerdse politiek sprak er veel over maar van dadendrang was geen sprake.

Ik ben blij dat de nieuwe gemeenteraad een andere houding laat zien en hier na de verkiezingen een duidelijk standpunt over heeft ingenomen.

Beste mensen, vandaag hangen er een aantal schilderijen van de Maashorst in het gemeentehuis. Willie Manders uit Schaijk heeft ze aangeboden ter ondersteuning van de nieuwe Maashorstgemeente.  

En op 1 januari 2022 bestaat deze nieuwe Maashorstgemeente. Een groene gemeente, met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst. Een gemeente die past bij onze kernwaarden: een groen en gezond buitengebied, toerisme en recreatie, een sterk verenigingsleven, solidariteit en zorg voor elkaar. Een plek dus, waar mens, natuur en economie samenkomen. Een gemeente die er toe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Het wordt een gemeente die we met de betrokkenheid van onze inwoners gaan vormen. In februari komt het plan van aanpak naar de gemeenteraad maar laat mij alvast een oproep doen.

Doe mee, denk mee, vertel je ideeën, je dromen en je zorgen. En pak je kansen. Als inwoner, ondernemer, als vereniging, als netwerkorganisatie. Ga met je partners in Uden praten. Ontdek welke kansen deze nieuwe gemeente voor jou biedt en zorg dat wij hier invulling aan kunnen geven.

Geachte aanwezigen. Zoals u heeft gehoord. Er is genoeg te doen. Ook in het jaar 2019 zijn de verwachtingen hoog gespannen. 

Ik wens u allen een jaar vol geluk, liefde en gezondheid.

Nieuwjaarsreceptie gemeentehuis